fbpx

Condicions d’Ús

muving » Condicions d’Ús

CONDICIONS D’ÚS

1.-desdentificació
 
 • Titular: compartir muving, S.L.U. (en endavant,muving”)
 • NIF:B-72327000
 • Adreça: fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el Puerto de Santa María-Cadiz
 • Registre públic: inscrita en el Registre Mercantil de cadis, Tom 2228, full ca-51095, foli 222
 • Telèfon de contacte:+ 34 911 985 555
 • Correu electrònic:Sharing@muving.com
2.-CONDICIONS D’ÚS
Si us plau llegeixi atentament aquest document. Constitueix els termes i condicions d’ús i l’avís legal(d’ara endavant, les “condicions d‘ús”)que regulen l’accés i ús delplataforma disponibles en el lloc web es troba a la següent URLwww.muving.com(d’ara endavant, el”lloc web”)o descarregant l’aplicació mòbil disponible en iOS i/o en sistemes Android (d’ara endavant, “Application “),que es denomina” plataforma “.
MUVING es reserva el dret a modificar la seva presentació, configuració i contingut, així com les condicions necessàries per al seu accés i/o ús quansigui necessari,per la qual cosa li recomanem que les visiti periòdicament per ser degudament informats.
L’accés a la plataforma o la seva utilització en qualsevolforma li atorga la qualificació d’usuari (d’ara endavant, l’ “usuari”) i implical’acceptació sense reserves de les condicions d’ús, reservant-se muving el dret a modificar-les en qualsevol moment. . En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari llegir atentament les presents condicions d’ús; en cas de desacord amb algun dels punts aquí exposats, s’haurà d’abstenir d’utilitzar-lo.
Per tal que l’ús de la plataforma s’ajusti a criteris de transparència, claredat i simplicitat, MUVING informa a l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les condicions d’ús es dirigirà a MUVING per telèfon + 34 911 985 555o l’adreça de correu electrònic Sharing@muving.com.
MUVING proporciona els continguts i serveis que estan disponibles a la plataforma, amb subjecció a les presents condicions d’ús, així com les condicions generals i la política de privacitat.
A més, s’aconsella a l’usuari que, de vegades, es puguin establir condicions especials per a l’ús en la plataforma de continguts i/ oserveis específics,es mostraran les presents condicions particulars degudament en la plataforma.AquestsCRipplesP pot substituir, complementar o, si escau, modificar els termes de les condicions d’ús. En cas de contradicció, prevaldrà lesmeteorològiques conjuntes de P.L’ús d’aquests continguts o serveis implica l’acceptació de les condicions particulars que s’hi especifiquen.
3.-ACCÉS, INSCRIPCIÓ I BAIXA A LA PLATAFORMA
3,1. ACCÉS
L’accés a la plataforma serà a través del lloc web o descarregant i instal·lant l’aplicació mòbil,que es pot descarregar des de la botiga en línia de l’aplicació o Google Play .
Per poder utilitzar la plataforma serà necessari inscriure’s i iniciar la corresponent sessió en el mateix, per la qual cosa haurà d’acceptar les presents condicions d‘ús,les condicions generals i la política de privacitat . En cas contrari, només es pot navegar per la plataforma sense poder utilitzar la majoria de funcionalitats que ofereix la plataforma.
L’accés i ús de la plataforma implica l’acceptació i el compliment per l’usuari del contingut complet d’aquestes condicions d’ús, així comlesinstruccions o recomanacionsque s’indiquin en cada cas concret a Plataforma.
L ‘ usuari ha de tenir més de divuit (18) anys d’edat i tenir la capacitat suficient per adquirir les obligacions derivades de les seves actuacions a través de la plataforma, així com haver llegit i comprès prèviament aquestes condicions d’ ús. Per tant, l’ accés a la plataforma està estrictament prohibit als menors.
EsFACULTA en muvingo en el seguiment de totes les sol·licituds d’ inscripció i, en aquest dret, podrà denegar el registre i/o accés a la plataforma, així com els serveis i les funcionalitats que s’ofereixen a través efecte d’assegurar que l’usuari compleix els requisits necessaris per a la utilització dels serveis prestats a través de la plataforma, o si es vulneren les condicions d’ús i la normativa aplicable, i/o ús indegut de les mateixes.
3,2. INSCRIPCIÓ
La inscripció a MUVING implica que l’usuari es compromet a facilitar informació veraç, actualitzada, precisa i completa sobre ell mateix, tal com es sol • licita en el formulari de registre, i es compromet a mantenir aquesta informació actualitzada si canvia. L’usuari es compromet a defensar i mantenir indemne a MUVING de qualsevol reclamació, pèrdua, sanció o multa resultant de l’incompliment de les obligacions descrites en aquest apartat. La informació facilitada per l’usuari durant el procés de registre, incloent però no limitant-se a la informació personal identificable, serà utilitzada per MUVING d’acord amb la política de privacitat i política de cookies.
Per a l’ús de la plataforma, l’usuari ha d’utilitzar el codi d’usuari i la contrasenya que triï en el moment de la inscripció com a usuari. L’usuari es compromet a no revelar la informació o claus del seu compte a tercers. L’usuari és l’únic responsable de mantenir la confidencialitat i la seguretat del seu compte, de totes les activitats que es produeixin a través del seu compte, i es compromet a notificar immediatament a MUVING qualsevol incompliment de seguretat en el seu compte. No es fa responsable de cap pèrdua derivada de l’ús no autoritzat del teu compte.
La inscripció es considerarà completada quan l’usuari rebi la confirmació de Muving (per correu electrònicoSMS). Un cop finalitzat el registre, el client podrà utilitzar els vehicles que estiguin disponibles i rebrà els termes i condicions del servei acceptats en mitjans electrònics.
Per modificar, rectificar o cancel·lar qualsevol de les dades personals facilitades a MUVING, ha de seguir el procediment per exercir els seus drets, d’acord amb el que estableix la política de privacitat.
3,3. BAIXA
L’usuari pot donar-se de baixa de la plataforma en qualsevol moment, utilitzant l’opció habilitada a aquest  efecte en help.muving.com o mitjançant una comunicació escrita a la que s ‘ adreci a la següent adreça Baja@muving.com,indicant el seucorreu electrònic,acompanyant la seva sol·licitud de prova d’identitat.
En qualsevol cas, l’usuari podrà sol·licitar un nou registre, i Muving no podrà acceptar aquesta inscripció quan no es compleixi el que estableixen les condicions d’ús i/o la normativa aplicable.
A més, pot ser que muving no accepti aquest registre en el qual existeixi una disputa o controvèrsia pendent de resolució entre les parts o quan aquesta controvèrsia hagi estat resolta amb el reconeixement de la culpa o negligència de l’usuari i/o causant un Muving,elsseus col·laboradors i associats, o els seus usuaris, clients o clients potencials.
Una vegada desactivat el compte, algunes de les dades facilitades per l’usuari poden continuar sent tractades permuving d’ acord amb la política de privacitat de la plataforma.
D’altra banda, en cas que l’usuari no compleixi alguna de les estipulacions contingudes a les condicions d’ús i/o la normativa aplicable, es podrà suspendre o cancel·lar el perfil d’aquest usuari de forma automàtica i sense en cap cas aquesta suspensió o cancel·lació donen dret a cap compensació. Per a això,podrà informar i cooperar de manera oportuna amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol violació de la legislació vigent o sospita de la Comissió de qualsevol delicte.
4.-SERVEIS
MUVING ofereix a l’usuari la possibilitat de:
 • Coneix l’empresa i la seva filosofia de treball;
 • registrar-se a la plataforma per fer ús de serveis concrets;per aLquilarciclomotors (categoria L1) i motos elèctriques (categoria L3)(d’ara endavant, el”vehicle”o els“vehicles”),durant un període de temps determinat (pay-as-you-go) d’acord amb la ubicació de l’usuari i la disponibilitat de vehicles;
 • (c)aportar tots els requisits i documentació necessària per a l’ús dels vehicles;
 • conocer les condicions mitjançant les condicions d’ úsdelcontracte;
 • acedir a l ‘àrea FAQde la plataforma ;
 • per arribaral personal d’atenció al client per a la resolució de qualsevol tipus d’incidències o consultes relacionades amb els serveis prestats;
 • percedir als nostres perfils socials corporatius;
 • per ferconsultes via correu electrònic, telèfon.
 
5.-POLÍTICA DE PRIVACITAT
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, totes les dades personals facilitades durant l’ús de la plataforma seran tractades d ‘acord amb el que estableix la política de privacitat dela Plataforma, que ha de ser expressament acceptada per a la seva utilització i registre a la plataforma.
6.-DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL • LECTUAL
 
Posseeix, o, si escau, les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial de la plataforma, així com tots els continguts que s’hi ofereixen, incloent-hi, entre d’altres, la pròpia plataforma,textos, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, gràfics, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut disponible a través d’aquest.
L’accés i ús de la plataforma, així com l’ús o contractació dels serveis oferts a travésd ‘aquest, no implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets perMuving. En accedir a laplataforma, l’ usuariadquireix un dret d’ús sobre elscontinguts,serveisi/ofuncionalitats de laplataforma,durant l’úsde el mateix, i únicament amb la finalitat de gaudir dels serveis del servei d’acord amb aquestes condicions d’ús.
L’usuari no podrà o pot fer ús de marques registradeso noms comercials, ni altres signes distintius,com ara la®marca de muving, ja sigui propietatde muving o de tercers , sense que consentiment de la muvingo dels seus legítims titulars. En cap moment, llevat que expressament s’indiqui el contrari, l’accés o ús de laplataforma o dels seus continguts confereix cap dret sobre els signes distintius que s’hi inclouen.
MUVING es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de laplataforma. A més, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en laplataforma per a propòsits públics o Si no hi haautorització prèvia, expressa per escrit demuvingo, si escau, del titular dels drets corresponents.
Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions dels drets d’ autor o altres crèdits que identifiquin els titulars correctes dels continguts de la plataforma, aixícom els dispositius tècnics de protecció, empremtes dactilars o qualsevol mecanisme de protecció o informació que s’hi incorpori. De la mateixa manera, no es permet extreure cap informació de la plataforma a través de qualsevol tècnica deprogramació .
Qualsevol contingut publicat a la plataforma ha de respectar els drets d’imatge, propietat intel·lectual i industrial que hi puguin existir, de manera que l’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany sahede i/o responsabilitat que pogués per una infracció d’aquests drets. Així mateix, mitjançant la publicació de continguts a la plataforma ens autoritza a reproduir, distribuir, transformar i comunicar públicament, a tot el món i amb la potestat de cessió a tercers.
L’usuari haurà de notificar de forma immediata i informar a MUVING l’existència dequalsevolcontingut il·legal, il·legal o antijurídic o que suposi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial .  a tenir en compte, demanera que el muving pot prendre mesures adequades; comunicació que s’ha de dirigir a través de la plataforma en help.muving.com.
Així mateix, en cas que qualsevol o suario o un tercer consideri que algun dels continguts de la plataformainfringeix els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, així com qualsevol altre drets, haurà d’enviar una comunicació a través de help.muving.com amb la següent informació:
 • Dades identificatives i mitjans de contacte del reclamant o del seu representant legal.
 • Documentació acreditativa de la seva condició de titular dels drets presumptament infrintesats.
 • Compte detallat dels drets presumptament infrintat per muving,aixícom la seva localització exacta dins de la
 • Declaració expressa del denunciant que s’ha realitzat l’ús dels continguts sense el consentiment del titular dels drets presumptament infringit.
7.-OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI
 
L’usuari accepta que no podrà utilitzar la plataforma en violació de les disposicions d’aquestes condicions d’ús. L’usuari és responsable del seu ús de la plataforma. Així mateix, l’usuari haurà de complir amb les altres obligacions establertes en la legislació aplicable.
L’usuari també ha de: (i) facilitar tots els mitjans i requisits tècnics necessaris per accedir a la plataforma i fer ús dels serveis disponibles a través d’aquest; i (II) facilitar informació veraç omplint amb les seves dades personals els formularis continguts en la plataforma i mantenint-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que facin i dels perjudicis que causi a MUVING per la informació facilitada.
L’usuari haurà d’abstenir-se també de:
 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent de laplataformai/o dels continguts amb efectes il·lícits, prohibits en aquestes condicions d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers , o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de laplataforma,sense complir les condicions requerides per a aquest accés.
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics de laplataforma,dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics de MUVING o de tercers.
 • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de MUVING i altres usuaris. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o aquest resultat legalment permesos.
 • Suprimir, amagar o manipular les notes sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de MUVING o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme informació que es pot inserir en els continguts.
 • Obtenir o intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, si s’escau, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, comunament utilitzats a Internet, de manera que no suposi un risc de dany o de Disabler de la plataformai/o els continguts.
En particular, i a mode d’indicació i no exhaustiva, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, continguts o arxius de qualsevol tipus i, en general, tot tipus de materials que:
 • De qualsevol manera, ja sigui contrària, denigrant o contrària a la reconeguda constitucionalment els drets fonamentals i les llibertats públiques, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
 • Indueixin, incitin o promoguin (i) delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic o (II) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o pensaments discriminatoris basats en el sexe, la raça, la religió, la creença, l’edat o la condició.
 • Incorporar, posar a disposició o permetre l’accés a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, perjudicials, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor
 • Induir o incitar a participar en pràctiques perilloses, arriscades o perjudicials per a la salut mental i l’equilibri.
 • Està protegida per la legislació de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a MUVING, sense autorització de l’ús previst.
 • És contrària a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • Constitueix qualsevol tipus de publicitat no consentint.
 • Incloure qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de la plataforma.
L’incompliment de qualsevol de les prohibicions anteriors per part de l’usuari significarà que l’usuari és l’únic responsable de qualsevol reclamació que es produeixi com a conseqüència del mateix. Fins i tot si no hi ha reclamació d’un tercer s’ha produït, Muving es reserva el dret d’impedir a aquest usuari accedir a la plataforma.
MUVING no controla el contingut publicat pels usuaris de la plataforma i no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. No obstant això,es reserva el dret de controlar i/o moderar qualsevol contingut publicat a la plataforma que infringeixi aquestes condicions d’ús o la política de privacitat, així com per editar o esborrar.
A més, demanem a l’usuari, en el cas que qualsevol informació o contingut sigui observat o que es trobi a la plataforma que no pugui ser procedent o contrària a la normativa vigent i/o a les pròpies condicions de la plataforma, posant aquesta circumstància coneixement immediat de Muving a través dels diferents mitjans disposats peraaixò.
 
8.-ENLLAÇOS
8,1. enllaços a altres webs
En el cas que la plataforma Mostri enllaços a pàgines web a través de diferents botons, links, banners, etc., MUVING l’informa que aquests són gestionats directament per tercers, no podent controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis prestats en altres plataformes a les quals es puguin establir enllaços des de la plataforma. En conseqüència, MUVING no assumirà responsabilitat alguna per qualsevol aspecte relacionat amb alguna d’aquestes plataformes o pàgines web, com ara el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis vincles i/o qualsevol dels seus continguts, en general.
En aquest sentit, si s’assabenta que les activitats realitzades a través d’aquests llocs web de tercers són il·legals o contravinguin la moral i/o l’ordre públic, haurà de notificar immediatament a MUVING perquè pugui procedir a la desactivació de l’enllaç a les mateixes.
En qualsevol cas, aquests enllaços no implicaran que hi hagi cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre MUVING i la persona responsable de l’aplicació o pàgina web del tercer.
8,2. enllaços a altres plataformes socials i xarxes
MUVING podrà posar a la seva disposició, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que li permetran accedir als canals i pàgines de la plataforma que MUVING manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per terceres parts (p. ex. Facebook, Twitter, Pinterest, Google +, etc.). La inclusió d’aquests enllaços a la plataforma està destinada únicament a facilitar a l’usuari l’accés a aquests canals a les diferents plataformes i xarxes socials.
L’establiment d’aquests enllaços no implica l’existència de cap relació entre MUVING i el propietari, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, ni l’acceptació i aprovació per part dels seus continguts i/o serveis, essent el seu titular, productor o distribuïdor únic responsable d’aquestes.
En cap cas es comparteix MUVING amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que incorpori en el futur, qualsevol informació privada sobre els seus usuaris, la seva única finalitat és la establerta en aquestes condicions d’ús, així com en la política de Privacitat de la plataforma. En aquest sentit, tota la informació proporcionada a aquestes plataformes estarà sota la responsabilitat del propi usuari, no intervenint MUVING en aquest procés.
L’activació i l’ús d’aquests enllaços pot implicar identificació i autenticació com a usuari (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, totalment externes a la plataforma i fora del control de MUVING. En accedir a aquestes xarxes externes, s’introdueix un entorn no controlat per MUVING, de manera que MUVING no assumirà cap responsabilitat per la configuració de seguretat d’aquests entorns.
Atès que MUVING no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, xarxes socials i/o plataformes, l’usuari reconeix i accepta que MUVING no assumeix cap responsabilitat pels continguts o serveis als quals es pot accedir a través de la continguts, productes, serveis, publicitat, o qualsevol altre material disponible en aquests canals, xarxes socials i/o plataformes. Per aquest motiu, l’usuari ha d’exercitar una extrema prudència en l’avaluació i l’ús de la informació, continguts i serveis existents en els canals, xarxes socials i/o plataformes enllaçades, així com sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en el Mateix.
8,3. enllaços a altres llocs web amb destinació a la plataforma.
MUVING no autoritza l’establiment d’un enllaç a la plataforma des d’aquelles pàgines web que continguin il·lícits, il·legals, Degradants, obscens i, en general, contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.
En qualsevol cas, es podran establir enllaços a la plataforma en altres llocs web, sempre que compleixin amb les condicions següents:
 • l’enllaç no podrà reproduir el contingut de la plataforma o de qualsevol altra manera;
 • no està permesa la creació d’un navegador o un entorn fronterer en les seccions de la plataforma, ni es modificarà la plataforma de cap manera;
 • no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la plataforma i/o, en particular, per manifestar o implicar que Muvinghagi autoritzat l’enllaç o que hagi supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en què s’estableixi aquest enllaç;
 • la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç a la plataforma no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol contingut drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o a qualsevol altre dret, o contingut contrari a la normativa de protecció de dades de Personal.
MUVING no té cap poder o mitjà humà o tècnic per conèixer, controlar o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços a la plataforma.Muvingno assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relacionat amb el lloc web que estableixi aquest enllaç a la plataforma, en particular, a manera d’exemple i sense impostos, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis vincles i/o qualsevol dels seus continguts, en general.
9.- limitació de responsabilitat
MUVING serà l’encarregat de garantir, llevat de causa de força major, el bon funcionament de la plataforma, evitant les molèsties tècniques, treballs de manteniment en horari comercial, i qualsevol altra actuació que pugui limitar i/o interrompre parcialment la possibilitats de l’ús que els usuaris fan dels mateixos.
MUVING no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines enllaçades a la plataforma, i que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. MUVING no es responsabilitza de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions oferts a través d’aquests llocs enllaçats.
MUVING pot interrompre el servei o resoldre immediatament la relació amb l’usuari si detecta que un ús de la plataforma-o qualsevol dels serveis oferts en ell-és contrària a aquestes condicions d’ús. MUVING no es responsabilitza dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús de la plataforma.Només serà responsable de l’eliminació, al més aviat possible, dels continguts que puguin generar aquests danys, sempre que així es notifiqui.
En particular, no respondrà dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se, entre d’altres:
 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa més enllà del control de MUVING;
 • Intrusions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;
 • Abús o abús inadequat de la plataforma;
 • Errors de seguretat o navegació causats per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades de la mateixa;
MUVING exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de la plataforma. També queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i la informació que es pugui percebre com a conseqüència d’un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis.
10.- indemnització en Muving
 
L’usuari ha de defensar, indemnitzar i mantenir indemne MUVING de qualsevol dany derivat de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència de l’ús de la plataforma. A més, l’usuari es compromet a indemnitzar a MUVING davant de qualsevol dany derivat del seu ús de “robots”, “aranyes”, “rastrejadors” o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra actuació per part seva. d’imposar una càrrega irraonable sobre el funcionament de la plataforma.
L’accés als serveis o continguts prestats a través de la plataforma serà sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris. En el cas de menors o incapaços, la responsabilitat correrà a càrrec dels seus pares, representants o tutors legals, que hauran d’acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació per la plataforma.
Si negligentment o voluntàriament infringeixi qualsevol de les obligacions establertes en les condicions d’ús, seràresponsable de tots els danys que poguessin derivar-se d’aquesta violació per muving.
 
11.- canvi de control
 
En el cas que MUVING sigui adquirit o fusionat amb un tercer, MUVING es reserva el dret a cedir la seva posició contractual, així com a totes les dades personals recollides dels usuaris com a part de la fusió, adquisició, venda o qualsevol altre canvi de control.
El tercer haurà de complir els requisits establerts per MUVING en les seves condicions d’ús,condicions generals i política de privacitat i cookies.
12.-ús i llengua internacionals
 
L’ús de la plataforma per part dels usuaris en un país diferent d’Espanya serà sota la seva responsabilitat. Només l’usuari és responsable de complir les lleis dels països des d’on accedeix a la plataforma.
Aquest avís legal i les condicions d’ús estan escrites en castellà. Si traduïu aquests textos mitjançant un traductor en línia, l’usuari declara conèixer i acceptar que la versió espanyola sempre prevaldrà en el cas que hi hagi contradiccions entre les diferents versions, i que aquestes condicions estiguin subjectes a les Legislació espanyola.
13.- modificació de les condicions d’ús
 
MUVING es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i a la nostra discreció, els termes d’ aquestes condicions d’ús. Quan això succeeixi, s’inclourà un avís en la plataforma que indiqui i informa als usuaris que les modificacions s’han fet, i l’usuari serà degudament informat.
L’accés i ús de la plataforma després de l’entrada en vigor de les modificacions o canvis en les presents condicions d’ús implica la seva acceptació plena i sense reserves.
 
14.-ATENCIÓ AL CLIENT.
MUVING, com a responsable de la plataforma, posa a disposició dels usuaris un servei d’atenció al client en el qual s’oferirà la deguda atenció a totes les seves consultes, queixes i suggeriments en relació amb el servei ofert a través de la plataforma.
L’atenció al client seràaccessible a través dels següents mitjans de contacte:
 • Telèfon: + 34 911 985 555
 • Correu electrònic: help@muving.com
 • Adreça web:help.muving.com
 • Formulari de contacte: help.muving.com
 • Xerrada de comunicació en viu: help.muving.com
El servei d’atenció al client estarà disponible de dilluns a diumenge, de 07:00 a 23:00 hores (GMT + 01:00).
El nostre servei d’atenció al client respondrà amb les queixes o consultes rebudes al més aviat possible, que en cap cas excedirà el període d’un (1) mes a partir de la data en què es va presentar la queixa o la consulta.
Així mateix, el muving posa a la disposició dels usuaris diferentscanalsde comunicaciómitjançant els quals potposar-se en contacte amb muving per posar en marxa el coneixement de l’existència decontingutsconsiderats contraris a lallei,aquestes condicions d’úsi/oesquerda,n els legítims drets de tercers.
Si vostè téalguna deles circumstàncies anteriors, si us plau, notifiqui’ns immediatament a través de les següentsOpcions:pàgina web:help.muving.com,C Orreo electrònic:help@muving.com,Telecphone: + 34 911985 555 o a través del canal de comunicació en viu quemuvingposa a disposicióUsuari;per tal quepodemReviseuva afirmarcontinguts i, si escau,podemprocedeixi a la seva retirada o impossibilitanten el menor temps possible.
Així mateix, l’usuari podrà utilitzar els canals de comunicació indicats més amunt en el supòsit que desitgi formular altres qüestions relacionades amb la plataforma, les seves condicions d’ús i/o la nostra política de privacitat.
 
15.-general
 
Els encapçalaments de les diferents clàusules tenen caràcter merament informatiu, sense que això afecti, qualifiqui o ampliï la interpretació d’aquestes condicions d’ús. A més,podrà modificar els termes i les condicions aquí exposats, en tot o en part, enviant qualsevol canvi de la mateixa manera que aquests termes d’ ús apareguin o mitjançant qualsevol tipus de adreçat a usuaris.
La vigència temporal d’aquestes condicions d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que es modifiqui en la seva totalitat o en part, moment en el qual les condicions d’ús modificades es tornen efectives.
Pot interrompre, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés als continguts de la plataforma, sense possibilitat que els usuaris demanin cap compensació. Després d’aquesta finalització, les prohibicions sobre l’ús dels continguts indicats en les presents condicions d’ ús romandran vigents
Si alguna clàusula inclosa en lescondicions d’ús és declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que sigui nul·la o nul, subsistint en el Condicions d’úsen totes les altres, considerant aquesta disposició total o parcialment no inclosa.
Així mateix, si vostè no compleix aquestes condicions d’ús,podrà suspendre o cancel·lar la sevacondicióde forma automàtica i senseprevi avís, i en cap cas aquesta suspensió o anul·lació li atorga el dret a Compensació. A aquest efecte,muvinginforma que podrà informar-li i col·laborar de manera oportuna amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol violació de la legislació vigent o si sospita la Comissió d’algun delicte.
La no-exercici de Muving o l’ execució de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d’ús no constituirà una renúncia a la mateixa, llevat que sigui reconeguda i acordada per escrit per vostè.
16.- llei aplicable i jurisdicció
 
La relació entre MUVING i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de Madrid capital, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur. MUVING perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions d’ús, aixícom qualsevol utilització indeguda de la plataforma exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assistir-hi en dret.
 
 
 
Darrera actualització:28 de juny,2019.