fbpx

Condicions Generals de Contractació

muving » Condicions Generals de Contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1.-desdentificació

 

 • Titular: compartir muving, S.L.U. (en endavant, muving”)

 • NIF: B-72327000

 • Adreça: fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el port de Santa Maria – Cadiz

 • Registre públic: inscrit en el Registre Mercantil de cadis, Tom 2228, full ca-51095, foli 222

 • Telèfonde contacte: + 34 911 985 555

 • Correu electrònic: Sharing@muving.com

 

2.-OBJECTE

 

Aquest document estableix els    procediments  de contractació (en endavant, les “condicions generals“)  que regulen els terminis en què es fonamenta la prestació dels serveis oferts per muving.  En particular, els serveis de mobilitat urbana, pràctics i sostenibles, consistents en la provisió de vehicles elèctrics sense conductor (ciclomotors i motocicletes) (d’ara endavant, el“vehicle”o els    “vehicles”)   per al seu ús, sota demanda i subjecte a la seva disponibilitat, per múltiples usuaris individualment i individualment, que es pagarà pel temps d’ús del mateix, ( Serveis“), a través de la seva aplicació mòbil o lloc web (en endavant, tots aquests a través de la” plataforma “).  

Els serveis seran contractats per clients que puguin ser persones físiques o jurídiques (d’ara endavant, el“client”i/o“clients”)directament a través de la plataforma.

El fet de seguir telemàticament tots els passos de la       mateixa, implica l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals per part del client,tenint la mateixa validesa que la signatura expressa d’uncontracte. D’aquesta manera, el client reconeix tenir la capacitat suficient d’adquirir les obligacions derivades de les seves accions a través de la plataforma, que ha llegit i comprèn prèviament el seu contingut.

Per a qualsevol consulta sobre el servei ofert per muving tens a la teva disposició a la nostra plataforma online l’apartat “preguntes més freqüents” i el xat en el qual podràs assistir personalment als nostres operadors i en forma  de la nostra pàgina web help.muving.com.

 

3.- definicions

 • “Aplicació” significa l’aplicació per a dispositius electrònics mòbils que permet l’accés a la plataforma,a través de la quales pot donar d’alta com a client, gestionar la reserva, inici i fi d’ús dels vehicles.

 • “Client” o “clients” significa persones físiques que, d’acord amb els requisits establerts en les condicions generals i en la legislació vigent per a l’ús i conducció dels dispositius V, s’han registrat degudament com a tals i han acceptat les condicions generals les condicions d’ús i la política de privacitat.

 • “Condicions generals” es refereix a les condicions generals de contractació aplicables al servei ofert per MUVING a Espanya.

 • “Condicions d’ús” significa l’avís legal i els termes i condicions de la plataforma muving.

 • “Les condicions especials locals” formen part d’aquestes condicions generals i són els termes i condicions que s’apliquen específicament a cada localitat,Si s’escau, en què muving ofereix el servei a Espanya.

 • “Operador local” significa l’operador designat per MUVING per a la provisió i la facturació del servei en una localitat determinada o zona geogràfica. L’operador local pot ser una filial o propietat de MUVING o un tercer amb qui MUVING té una relació comercial amb aquesta finalitat. Cada operador local estarà degudament identificat a la plataforma i en les condicions especials locals aplicables en el lloc on cada operador local presta el servei. S’informarà al client de qualsevol variació en la identitat de l’operador local.

 • “Permís de conduir” significa el títol vàlid i vàlid que permet conduir els vehicles. Els permisos vàlids a Espanya són els següents: (a) els emesos a Espanya d’acord amb la legislació espanyola vigent; (b) els expedits pels Estats membres de la Unió Europea d’acord amb la legislació comunitària; (c) els emesos per altres Estats que hagin estat reconeguts com a vàlids amb la finalitat de permetre la conducció a Espanya d’acord amb la legislació espanyola; i (d) el permís internacional vàlid juntament amb el permís Nacional vigent del país per al qual era necessari per tal de permetre la conducció a Espanya d’acord amb la normativa espanyola.

 • Plataforma: és el sistema mitjançant el qual MUVING presta els seus serveis, es refereix tant a l’aplicació com al lloc web.

 • “Política de privacitat” és el document legal que regeix, d’acord amb la llei aplicable al tractament de les dades personals del client duta a terme per

 • “Servei” significa el servei de motosharing prestat per Muving directament o a través dels operadors locals, consistent en la provisió de vehicles sense conductor per al seu ús, sota demanda i subjecte a la seva disponibilitat, per diversos usuaris individualment i individualment, d’acord amb les condicions generals.

 • “Lloc web” significa el lloc web www.muving.com, que permet l’accés a la plataforma en línia de MUVING, a través de la qual es pot donar d’alta com a client i gestionar la reserva i l’inici i finalització de l’ús dels vehicles.

 • “Termes i condicions del servei” significa les condicions generals, política de privacitat i condicions d’ús.

 • “Vehicle” o “vehicles” significa ciclomotors (categoria L1) i motos elèctriques (categoria L3) la provisió està disponible sense conductor, és l’objecte del servei MUVING.

 • “Zona de terminació” significa l’àrea d’una localitat identificada en la plataforma en la qual el client està autoritzat a rescindir l’ús del vehicle.

 

4.-informació prèvia

4.1. Les presents condicions generals estan a disposició de tots els usuaris de la plataforma de forma gratuïta.

4.2. Tots els serveis comercialitzats a través de la plataforma es descriuen en la plataforma i posats a disposició del client, no entenent-se en els serveis aquells assumptes que no s’hagin indicat expressament en la informació disponible en la plataforma.

4.3. Sense perjudici de la mera navegació de la plataforma podrà suposar l’acceptació de determinats textos legals disponibles en la plataforma, aquestes condicions generals entre MUVING i el client seran compreses acceptades des del moment en què el client completi el procediment de registre i acceptació de les condicions legals del servei,entenent-se entès que elseguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitat, juntament amb la realització, si escau, del pagament satisfactòriament, una manifestació directa de la voluntat del client d ‘acceptar aquestes condicions generals.

Els termes i condicions del servei constitueixen l’acord complet entre MUVING i el client pel que fa al seu registre com a tal i la seva utilització del servei i vehicles. Els termes i condicions del servei són també un contracte molt personal, de manera que el client que posseeix el servei ha de ser, en tot moment, l’usuari exclusiu del servei i l’únic conductor dels vehicles utilitzats per ell.

4.4. La provisió i la facturació del servei en cada localitat o zona geogràfica pot ser duta a terme per MUVING, ja sigui directament o a través d’un operador local. L’acceptació de les condicions generals implica que el client consent inequívocament que muving pot cedir, en tot o en part, a un operador local la seva posició contractual en els termes i condicions del servei amb la finalitat de prestar i facturar el servei al client en una localitat determinada o zona geogràfica, a través de la cessió, subrogació, subcontractació, llicència, revenda o qualsevol altra xifra admesa a dret.

4.5. Muving ha d’introduir mitjans tècnics adequats i suficients per identificar i corregir els errors tècnics en la gestió de la informació tan aviat com sigui responsable.

4.6. l’idioma en què es tramitarà el procediment de contractació i en què s’hagi conclòs aquest contracte, llevat que s’indiqui el contrari, serà espanyol.

5.- registre i activació del servei

 

5 .1 per a l’ús dels vehicles, l ‘usuari s’ha de preinscriure al servei i completar la seva inscripció com a client a través de la plataforma de muving online disponible a la plataforma.  Les persones físiques majors de divuit anyso  més ( 18)   anys i que tinguin el permís de conduir ,  vigent i vigent a Espanya, podran ser registrades.

5.2 per donar-se d’alta com a client l’usuari ha d’introduir tota la informació requerida en el formulari de registre electrònic disponible en la plataforma,que haurà de ser correcta, veraç i completa, acceptant expressament els termes i condicions del servei, i abonar el preu d’inscripció previst en l’apartat 16 d’aquestes condicions generals.

5.3 el registre i l’acceptació dels termes i condicions del servei impliquen la declaració del client que compleix amb totes les circumstàncies personals descrites anteriorment, encara que el client els ha d’acreditar presentant una còpia del permís de conducció vigent i vigent a Espanya.

5.4 MUVING es reserva el dret de verificar la informació facilitada pel client i que el Banc muving no ha rebutjat la targeta de crèdit o dèbit registrada pel client. Com a mesura de seguretat, per verificar la validesa de la targeta de crèdit facilitada, i verificar que no és objecte d’un informe de robatori o pèrdua, Muving realitzarà un càrrec de comprovació temporal per valor de 1o, un cop verificada la veracitat de la targeta, la suspensió es paga immediatament, sense assumir el cost real per la Climente. Així mateix, MUVING es reserva el dret a denegar el registre si l’entitat de crèdit o dèbit ha rebutjat aquest càrrec o si té bones dubtes sobre la veracitat de les mateixes o que no compleixen els requisits dels termes i condicions dels serveis. A més, MUVING pot anul·lar el registre de qualsevol client que infringeixi els termes i condicions del servei, o si té la deguda sospita d’aquesta infracció o frau o falsejament d’identitat, o si manté qualsevol deute pendent o conflicte amb els muving.

5.5 el registre es considerarà complet quan el client rep la confirmació de MUVING (per correu electrònic o SMS). Un cop finalitzat el registre, el client podrà utilitzar els vehicles que estiguin disponibles i rebrà els termes i condicions del servei acceptat en els mitjans electrònics.

5.6 en el supòsit que, un cop finalitzat el procés de registre i activació del servei, el permís de conducció ha expirat o ha estat cancel·lat, suspès, retirat, perdut o robat, o de qualsevol manera ha deixat de ser el propietari o amb la llicència del conductor, el client no podrà utilitzar el servei per ladurada d’aquestes circumstàncies i haurà de notificar a muving qualsevol circumstància, que pot desactivar el servei i pot rescindir el servei Registre del client a partir de llavors. En cas contrari,   el client serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar a la muving i a qualsevol tercer. Una vegada que alguna d’aquestes circumstàncies ha estat remeiada pel client, el client pot tornar a enviar el permís de conducció per MUVING i tornar a completar el procés de registre i activació del servei.

5.7 durant el procés de registre, es generarà dades d’accés al seu compte personal (usuari i contrasenya) per al client, a través del qual podrà accedir al servei en línia i la informació continguda en el mateix, que podrà ser modificada en qualsevol moment, a excepció de l’adreça de correu electrònic i la foto de carnet del conductor. Cada client només pot tenir un compte, tret que es contingui expressament per MUVING.

En cap cas no es permet la cessió del compte del client entre persones diferents permeses, sent el dret d’eliminar-lo tan aviat com es detecti aquesta circumstància, sense perjudici de la reserva d’accions legals que poguessincorrespondre, així com de penalitzar el titular del compte en el cas de cessió de les mateixes.

5.8 per actualitzar les dades personals facilitades a muving,el client ha de seguir el procediment per exercir els seus drets reconeguts en la normativa de protecció de dades ,d’acord amb el que estableix la política de privacitat. No obstant això, vostè accepta que la supressió de la informació relativa al seu permís de conducció (i no la mera actualització) donarà lloc a l’eliminació automàtica en el servei.

5.9 les dades d’accés a la plataforma (usuari i contrasenya) seran estrictament confidencials, personals i intransferibles. Queda expressament prohibit que el client cedirà o comuniqui aquestes dades a terceres persones. En cas contrari,   el client serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per la pèrdua o cessió d’aquesta informació als vehicles i a tercers. En el cas que el Client pateixi alguna pèrdua o robatori del seu dispositiu electrònic o mòbil en el qual opera el servei , o sospinarà l’ús del seu compte de client per un tercer, haurà de notificar-ho immediatament al    servei    del client a través  de la plataforma de suport, help.muving.com i/o trucant al telèfon de suport + 34 911 985 555 per al seu correcte bloqueig.

5.10 seran considerats com a infracció i incompliment greu, i provocaran la utilització de documents físics o, en qualsevol cas, no corresponents al client en el moment de la inscripció al servei.

5.11 llevat que s’autoritzi expressament per Muving,   la Cliente no podrà tenir més d’un compte personal en el servei.

 

6.- reserva/ús del servei/vehícles

 

6.1 abans de l’ús d’un vehicle, el client podrà localitzar-lo i reservar-lo a través de la plataforma.  El vehicle reservat romandrà bloquejat durant un termini màxim de deu (10) minuts, durant el qual el client haurà d’arribar al vehicle i iniciar el vehicle per iniciar el viatge desitjat. El temps de reserva de 10 minuts serà gratuït.

6.2 la reserva caducarà sino s’ha desbloquejat el vehicle en el moment de la reserva. Així mateix, el client podrà anul·lar a través de l’app una reserva si decideix no utilitzar  el vehicle. En cas de peticions successives o cancel·lacions de reserves, sense utilitzar el vehicle,   es podrà sol·licitar al client les sancions  administratives previstes en l’ apartat 17,2, amb un import de veinticinco euros (25 euros),segons aquestes condicions generals, relatives a la classificació de sancions.

En l’ús i conducció dels vehicles, el client haurà de:

1.Conocer i complir amb les disposicions legals estatals i locals en matèria de tràfic, vehicles de motor Vi seguretat viària vigents en el lloc i en el moment d’ús del servei i per complir amb els compromisos derivats del seu incompliment;

2. Tenircura i complir els termes i condicions del servei;

3. Per complir atentament i complir amb les instruccionsd’ús dels vehicles, disponibles a la plataforma en https://muving.com/como-funciona  i en la documentació del vehicle.

4. Outilitzar els vehicles exclusivament per al seu desplaçament particular i posar fi a aquest ús dins de la zona de terminació;

5. De manera acurada i diligent els vehicles, els seus equips, les seves eines, els seus accessoris i la seva documentació i deixar-los en el mateix estat en què van ser rebuts (abans de començar el seu ús, el client ha de comprovar l’estat del vehicle, el seu equip, les seves eines, els seus accessoris i la seva documentació i si detecta qualsevol defecte o ANOMALIA ha de comunicar-ho a muving a través

6. Alprincipi de la seva reserva i ús, comprovi l’autonomia del vehicle i asseguri que és suficient per realitzar i finalitzar el viatge desitjat en els llocs habilitats a aquest efecte (MUVING pot penalitzar al client en cas que el vehicles’estigui quedant sensebateria);

7. Dmantenir el Vehículo i comunicar aquestes circumstàncies al més aviat possible al servei del  dispositiu muving  a través  de muving.com  o al nostre telèfon + 34 911 985 555 si durant l’ús del vehicle qualsevol dels testimonis detectant un mal funcionament del mateix s’il·lumina en la caixa d’instruments que detecta una anomalia de funcionament del mateix o si es percebia signes externs que indiquen un mal funcionament o un mal funcionament.

8.  La Cliente ha de conèixer la normativa de trànsit de la ciutat en la qual s’utilitza el servei, per ser coherent amb l’ús del vehicle en el moment de l’estacionament. Muving es reserva el dret de sancionar i cobrar els honoraris per grua, administració, despeses i derivats del pobre pàrquing de l’usuari, recollits en el paràgraf 17,2 classificació de sancions, i a cobrar un import de veinticinco euros (25 o) en mà d’obra, en cas de no complir correctament amb l’Ordenança de mobilitat a la  ciutat corresponent.

6.4. en l’ús i conducció de vehicles, queda expressament prohibit:

1. Cinduint el vehicle sense ser MuvingCliente;

2. Directemúltiple (més de dues) reserves d’un o més vehicles sense iniciar el lloguer.

3. Derajola,reproduir, clonar o, en qualsevol cas, fer un ús indegut o fraudulent de la

4. Fer un efecte del’ús i conducció del vehicle per part de persones diferents del client;

5. Cinduir el vehicle en tracks, zones o recintes no autoritzats o en carreteres no accessibles al tràfic públic, sense pavimentar o que condicionen el risc de danys al vehicle;

6. Perinduir sota els efectes de l’alcohol, narcòtics, estupefaents, fatiga o malaltia;

7. Perportar persones o mercaderies amb finalitats comercials o per consideració;

8. Portarbéns o tòxics, inflamables i, en general, perillosos i/o violar les disposicions legals vigents;

9. Articular amb el vehicle en curses, concursos o desafiaments de qualsevol naturalesa o utilitzar el vehicle per a la realització de pràctiques de conducció;

10. Ealitzar qualsevol tipus d’ intervenció, modificació, manipulació, reparació o reposició de qualsevol part o accessori del vehicle;

11. Uper etiquetar el vehicle per cometre actes delictius, per embrutar, per cometre un vandalisme o per deixar la Venmal estat;

12. Per a l’uperate el pes, quantitat o volum autoritzat a la llicència del vehicle o full de dades;

13. Ttransportar vehicles a bord de qualsevol mitjà de transport terrestre, marítim o aeri;

14. D’una manera voluntària o negligent, per robatori, robatori i/o actes de vandalisme en relació amb la V

15. No notificar la suspensió, revocació, retirada, etc., del seu Permiso de

16. Eestació del vehicle fora de la zona de terminació;

17. A l’estació del vehicle en llocs onno estigui permesa d’acord amb la normativa aplicable en la localitat en què s’utilitzin;

18. Per al’estació del vehicle al carrer o en recintes privats o en llocs restringits per altres clientsuving ;

19. Tportant més d’un (1) acompanyant o Escort que no reunia els requisits dels acompanyants establerts en les disposicions legals en el lloc i en el moment d’ús del servei, inclòs el transport de menors  no permesos per la llei, el transport de dos passatgers que en conjunt excedeixin el pes màxim recomanat de 130 (130)  kg  i l’ús d’un casc;

20. CEder, subbarre, lloguer, hipoteca, compromís, venda o garantia de qualsevol manera o disposar dels vehicles o la documentació, equips, eines, accessoris, parts o parts del mateix.

 

7.- programa de fidelització

 

7.1. els clients que utilitzin els serveis i facin una distància mínima en cada viatge rebran punts (en endavant, “muvios”)   dins del programa de fidelització (d’ara endavant el “programa”). Per rebre Muvios, el client ha de complir els següents requisits:

 • Estar registrat i verificat en MUVING.

 • Ser una persona física.

 • Ser major d’edat, és a dir, tenir més de divuit (18) anys d’antiguitat.

 • Tenir l’aplicació MUVING instal·lada

 • No tenir pagaments pendents o bloquejar l’edat en el servei.

7.2. Cada client que compleixi amb els requisits i les condicions que s’estableixen anteriorment guanyarà Muvios sobre la base del CO2 guardat a causa de l’ús del servei ofert per MUVING. El CO2 estalviat per quilòmetre és un valor mitjà que es basa en un càlcul fet per MUVING basat en l’ús del servei. Aquest valor pot ser modificat per MUVING sense previ avís si es considera necessari i sempre basant-se en canvis en el comportament del servei o nova informació obtinguda que permet un millor càlcul d’aquest valor de conversió.

7.3. Muvios es calcularà sobre la base de cada viatge de forma independent i segons la fórmula següent:

Muvios-grams CO2 guardat/100, segons arrodoniment al nombre enter més proper.

Exemple 1: després de completar el viatge, la plataforma Mostra que 465 gr de CO2 s’ha guardat. El client rebrà  5 Muvios.

Exemple 2: després de completar el viatge, la plataforma Mostra que s’han guardat 345 grams de CO2.   El client rebrà 3 muvios.

7.4  els muvios obtinguts estaran disponibles almenys abans del 10 del mes següent a l’hora del viatge. Muving es reserva el dret de diferir o ampliar el període d’assignació Muvios.

7.5. Muvios es pot bescanviar per minuts lliures per a l’ús del servei o per a unes altres ofertes que muving pot publicar d’acord amb la taula de conversió i redempció disponible per al Cyente des del seu perfil, accedint amb el seu nom de l’usuari i contrasenya a www.muving.com/Customer.html o des de l’app. Mai no serà possible rescatar Muvios per diners, o demanar una indemnització de qualsevol tipus fora de l’oferta proporcionada per MUVING.

7.6  la taula de conversió i reemborsament pot variar sense previ avís en funció de les ofertes disponibles que muving vol promocionar en qualsevol moment i/o segons les condicions acordades amb empreses col·laboradores.

7.7 en el supòsit que el client no utilitzi el servei en tres (3) mesos, perdrà els terminis acumulats fins a la data. Els minuts i ofertes amortitzades per Muvios tindran una data de caducitat associada a les condicions acordades amb les empreses col·laboradores.

7.8 En el cas que es detecti qualsevol anomalia o irregularitat en la participació del programa o un client no compleixi algun dels requisits i condicions de participació establerts en aquestapartat deles condicions generals,   el muving podrà excloure el  client relacionat que perdrà el seu dret a obtenir muvio.

7.9 muving es comunicarà al client al principi de cada mes els muvios acumulats que es troben disponibles per bescanviar-se i el CO2 total guardat en un correu electrònic que s’envia automàticament, notificant la possibilitat de descarregar la factura des del perfil d’usuari.

7.10 Sempre que hi hagi una causa justificable i degudament raonada es reserva el dret de cancel·lar el desenvolupament del programa. En aquest cas, MUVING no es compromet a cedir els Muvios. En particular, el MUVING no estarà obligat a lliurar els Muvios establerts en cas de cancel·lació, total o parcial, del programa.

7.11 MUVING es reserva el dret d’efectuar canvis que resultin en el bon fi del programa quan hi hagi una causa o motius de força major que impedeixin que es completi en la forma en què aquestes condicions generals estiguin contingudes.

8.- condicions econòmiques

 

8.1 el client es compromet a pagar:

1. El preu d’ús del vehicle es determinarà per la durada del vehicle, segons el mesurament en els minuts o fraccions de minuts transcorreguts entre el temps que el client iniciï l’ús del vehicle (clic “Inici”) i el temps que acaba (Premi “finalitzar”) en la plataforma. Aquest preu es calcularà aplicant tarifes locals(en euros per minut) proporcionades al client en les condicions particulars locals corresponents a la ubicació en què s’utilitzi el vehicle. Aquestes tarifes locals estaran disponibles i actualitzades per a la seva consulta en el document de condicions generals de contractació,    a la  web sota clàusula 18;

2. Els bons de minut (paquets de minuts) caducarà durant sis (6) mesos. En aquest període l’usuari podrà reclamar   l’import dels minuts no utilitzats o la seva totalitat en el cas de no haver utilitzat mai la bonificació.  Transcorregut el termini de sis  (6)   mesos,  el muving no retornarà l’import parcial o total dels bons. Els preus d’aquests mateixos  preus anteriors estaransubjectes, si s’escau, als bons especials o preus de les promocions comercials dutes a terme per muving a cada moment, la durada, contingut i àmbit de voluntat seran les establertes per muving en cada cas,sempre amb una caducitat de sis (6) mesos sobre totes les bonificacions des de la data de compra de la mateixa;

3. Els minuts promocionals que MUVING proporciona de formagratuïtaals seus clients, són vàlids per (3) mesos. Si no utilitzes el serveicliente en tres (3) mesos, perdràs tots els minuts acumulats fins a la data de qualsevol promoció.

4. Lesquantitats estipulades en l’apartat relatiu a les condicions particulars locals en cas de danys en els vehicles, els seus equips, les seves eines, els seus accessoris o la seva documentació, o en el cas de sostracció del mateix,es troben a l’apartat17,1 d’aquestes condicions generals.

5. Elsimports corresponents a les despeses, els costos, comissions, sancions, càrrecs i multes per qualsevol violació de les disposicions legals vigents i aplicables, particularment en relació amb el tràfic, trànsit i seguretat viària, es van produir durant el temps que el client cotitza com a usuari dels vehicles, inclosos els relatius al retard en el pagament per part del client i les despeses judicials o extrajudicials que poguessin incórrer com a conseqüència dels anteriors;

6. Elsimports corresponents a obligacions de pagament de qualsevol tipus derivats de l’incompliment dels termes i condicions del servei i les disposicions legals aplicables a l’ús i conducció dels vehicles.

8.2 les quantitats anteriors s’incorporaran, si escau, pel impost sobre el valor afegit o l’impost aplicable, informant al client de l’import total degut, abans de procedir al pagament.

8.3 Muving enviarà al client les factures en format electrònic a l’adreça de correu electrònic utilitzada per a la seva inscripció.  El client pot sol·licitar al    membre muving el membrede   muving a través de help.muving.com o al nostre telèfon + 34 911 985 555 per enviar la factura en paper.

8.4 els imports resultants  es carregaran a la targeta de crèdit o dèbit que el client comuniqui durant el procés de registre. En comunicar les dades de la teva targeta de crèdit o dèbit, el Client autoritza a muving a cobrar-li els crèdits que estan al teu favor pel preu d’inscripció, el preu d’ús i per a qualsevol altre concepte.

8.5 la   tarifa del preu de l’ús dels vehicles es carregarà al client tan aviat com el client hagi completat el seu viatge.

8.6 el client vetllarà perquè tingui saldo suficient en la seva targeta de crèdit o dèbit. En el cas que l’entitat de la targeta registrada pel client es Refés el pagament, el compte del client quedarà suspès temporalment durant el període d’impagament i es notificarà al client l’ajustament de les quantitats pendents i la Reactivació del seu compte. Si l’impagament dura més de deu (10) dies, la quantitat deguda pel client s’incrementarà amb un recàrrec consistent en un 0,1% de l’import degut a cada dia d’incompliment més l’interès legal que pot meriten, com a circumscripció. En qualsevol cas, l’impagament de qualsevol quantitat deguda   pel client facultarà per a posar fi al contracte amb el client, per portar les accions legals que consideri oportunes, incloent-hi la indemnització dels danys i perjudicis que hagués causat l’incompliment del client.

8.7 les infraccions i els no compliments greus es consideraran i poden ser causa de descàrrega,la conducta següent:

 • Impagament d’un servei.

 • Falta de pagament de les possibles sancions aplicades per MUVING, derivades del mal ús o dany al Vd’ehículo.

9.- Assegurança, i danys en el vehicle

 

9.1 assegurances cobreix danys a tercers.

9.2 el client és responsable de tots els danys i perjudicis causats per l’ús de la Vevocion durant el seu viatge.  A més, també serà responsable de tots els danys i perjudicis si no es completa degudament la part de l’accident o, si s’escau, el corresponent informe d’accident o robatori, on s’ han d’indicar clarament les dades dels dispositius Viels conductors implicats i les condicions i circumstàncies en què es produeixen .

9.3 estan exclosos de la cobertura de l’assegurança, per tant, la responsabilitat total del client:   (i) els danys a les persones i les coses causades per aquest últim a través de dol o negligència; (II) danys a persones i coses provocades per un conductor diferent del client; (III) pèrdua o dany als accessoris del vehicle(com casc, tronc, miralls retrovisor, etc.); (IV) el robatori o robatori d’objectes personals deixats a l’interior de la persona;  (v) punxades o ràfegues de pneumàtics provocats per l  ‘ ús del client del  v ehículo;  (v) així com els danys propis o de tercers, que es produeixin com a conseqüència de la conducció del vehicle de forma contrària a la normativa de tràfic, tràfic de vvehicles de motor i seguretat viària.

9.4 en general, no estaran coberts per l’assegurança contractada, sent per tant totalment responsable del client, qualsevol dany causat per un acte negligent o intencional per part del client, com la mala cura del vehicle, el seu ús indegut o il·lícit, la distracció o somnolència durant la conducció, causen danys a la Vintencionalment, amagant els danys causats al vículo   d’una manera willly;  enumeració descriptiva que no constitueix una llista tancada o numerus clausus de supòsits.

9.5 en cas d’avaria, tal com es defineix legalment en la normativa de trànsit aplicable, el client serà responsable dels danys causats al vehicle, de manera que el fet de reunir-lo li facturarà l’import corresponent als danys causats al client.

9.6 si el muving rep una reclamació de danys com a conseqüència d’un accident, sense haver rebut notificació i entrega de la documentació del client afectat que estava a càrrec del vehicle,24 hores després  de l’hora de l’ accident, muving es reserva el dret a reclamar les despeses corresponents a aquesta reclamació, així com a suspendre el servei, en funció de les disposicions del vehicle (a) condicions generals,a més d’una sanció, d’acord amb la clàusula 18 relativa a les condicions especials locals aplicables .

9.7 en qualsevol d’aquests supòsits i en cas d’incompliment o compliment irregular per part del client amb les obligacions indicades en els termes i condicions del servei, i en particular en el cas de falta de diligència o culpa, negligència i mala praxi, el client serà exclusivament i personalment responsable de qualsevol dany i/o perjudici que pogués sofrir el Vehículo, els ocupants dels mateixos o qualsevol tercer.

9.8 el client és responsable dels danys causats al Vehículo durant el seu ús i informant -lo,mitjançant els canals previstos a aquest efecte (telèfon, web help https://help.muving.com o correu electrònic  help@muving.com  (xatincorporat a la plataforma o correu electrònic).

9.9 en aquests casos, muving haurà de facturar al client les despeses de reparació corresponents o altres despeses derivades del dany ocasionat.

9.10 en cas de robatori, pèrdua, pèrdua o abandonament de la Vpersona durantel servei, el client estarà obligat a pagar per un muving l’import fixat a la clàusula 18 d’aquestes condicions particulars locals.

 

10-reclamacions i infraccions administratives

 

10.1  en cas de robatori, incendi o actes de vandalisme detallats en les condicions generals sobre els vehicles, els seus equips, les seves eines, els seus accessoris o la seva documentació, el client ha d’informar  immediatament a la Shelp.muving.com.

10.2 en cas d’accident amb o sense elcontrari, el client haurà de completar una part de l’accident o una part d’una declaració amistable estàndard d’accident de manera completa i amb el major detall possible, tant pel que fa al dany com a les circumstàncies en què es van produir. El client signarà i recollirà la signatura de l’altre, si escau. Si el contrari es nega a signar, el client haurà de sol·licitar la presència policial per l’aclariment dels fets i la realització de la multitud, en cas contrari el client serà considerat responsable de l’accident.

10.3 en cas de robatori, incendi, vandalisme, accident o dany als vehicles per qualsevol altra causa, el client haurà d’informar immediatament al  servei de   la condició   de  muving i lliurar-li al més aviat possible la part amistosa, la multitud policial o la denúncia, i en tot cas en un termini no superior a vint-i-quatre (24) hores. La no notificació i la no entrega d’aquests documents, facultarà per a fer un càrrec addicional de Cien euros (100 euros) al client, per comissions de gestió, independentment del valor dels danys presentats pel vehicle.

10.4 el client actuarà de manera diligent per evitar en la mesura del possible danys als vehicles i prendre mesures que siguin útils i adequades per a l’aclariment de la reclamació. Això inclou, en particular, el deure de respondre, de manera veríment i total, a les qüestions relatives a la situació de l’accident i al deure de no abandonar el lloc de l’accident fins que s’hagin dut a terme les comprovacions necessàries per tal que MUVING pugui valorar la reclamació.

10.5 muving, en compliment de les seves obligacions legals i legalment exigibles, es reserva el dret d’identificar a l’administració pública competent el client que hagi comès una infracció administrativa o un delicte mentre condueixi o Aparqui els vehicles.

10.6 la falta depagament de sancions i/o sancions donarà lloc a la suspensió i/o extinció d’aquest acord entre el client i el muving, i també podrà reclamar aquests imports, adoptar les mesures que consideri oportunes per compensar els danys i perjudicis causats, així com per portar les reclamacions que consideri pertinents en la jurisdicció corresponent.

10.7 el client és responsable de verificar que no hi ha prohibicions temporals (per a festes, obres,etc.) a la zona d’aparcament. Si és així, el lloguer no es podrà acabar si la prohibició temporal comença dins  de les vint-i-quatre(24) hores següents al final del Servicio.

10.8 si l ‘ehículo és eliminat per la grua municipal durant el  Servicio o després d’haver-se completat en una zona d’aparcament, es facturarà al client la infracció de totes les despeses i sancions administratives que sorgeixin  .

11.- modificació dels termes i condicions del servei

 

11.1 Muving pot modificar els termes i condicions del servei per adaptar-los a les innovacions tecnològiques i noves necessitats empresarials, així com complir amb la legislació aplicable. Qualsevol modificació dels termes i condicions del servei es publicarà a la plataforma,indicant la data de l’actualització, i serà notificada al client per correu electrònic a l’adreça facilitada per la mateixa.

11.2 les modificacions seran considerades acceptades pel client, prèvia notificació expressa de muving, llevat que la normativa vigent exigeixi l’acceptació expressa d’aquests canvis, o si el client continua fent ús del servei després d’aquesta notificació. Tot això, sense perjudici que el client pugui donar-se de baixa en qualsevol moment d’acord amb la clàusula següent.

 

12.- durada, baixa, suspensió i extinció

12.1 durada

12.1.1 un cop registrat, el client quedarà vinculat al seu compte i als termes i condicions del servei indefinidament, sense perjudici de si tant el muving com el client podran resoldre la relació contractual en qualsevol moment tal com s’exposa en aquesta clàusula.

12.2 descàrrega de servei

12.2.1 el client podrà donar-se de baixa del servei en qualsevol moment enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a Baja@muving.com, sempre que el client no tingui un pendent o més factures pendents de pagament. Una vegada que s’ha fet segur que està pagant amb MUVING, el seu comptesesuprimirà.  No obstant això, més de catorze (14) dies després de la inscripció i acceptació de les condicions de servei del client, el dret de desistiment del client no serà elegible per a la devolució de la quota d’inscripció a què es refereix la clàusula 5.1 (a).

12.2. 2 . el dret de desistiment i desistiment del client no serà reemborsat per les quantitats satisfetes pels serveis que s’hagin proporcionat, independentment del moment en què se sol·liciti al client la cancel·lació (ja sigui abans dels catorze (14) dies següents a l’acceptació dels termes i condicions o després).

12.2. 3 un cop completat el procés de descàrrega del servei, el compte del client es desactivarà i el client no tindrà accés al servei.

12.3 suspensió i extinció del servei

12.3.1 muving, per raons comercials o per raons alienes a muving, podrà rescindir els termes i condicions del servei i/o deixar de prestar el servei en qualsevol lloc, degudament notificant al client amb un període de preavís de 72 (72) hores.
12.3.2 a més, en cas d’incompliment dels termes i condicions del servei per part del client, la muving pot: (i) suspendre el servei, en aquest cas, ha d’atorgar un termini de set (7) dies al client per esmenar l’incompliment o fer les reclamacions que consideri oportunes; o (II) resoldre els termes i condicions del servei, comunicant degudament al client.

 

13.- limitació de responsabilitat

 

13.1  MUVING no serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el client o un tercer puguin sofrir de cap manera pel servei, no directament imputables a casos d’incorreccions o negligència greu per part de MUVING.

13.2  Els canvis que s’hagin de fer a horaris, àrees de servei i estacionament o qualsevol procés intern del servei no es consideraran un incompliment de les seves obligacions per part de MUVING. Tampoc s’entendrà per MUVING l’incompliment de qualsevol incidència en els sistemes informàtics, o la plataforma,o qualsevol causa atribuïble als proveïdors, cessionaris, llicenciataris o subcontractistes de muving, a terceres persones en general.

13.3 muving tampoc serà responsable de cap incompliment de les obligacions causades per un cas fortuït o de força major, incloent-hi, actes d’administracions públiques, restriccions administratives o legals en la circulació, pertorbacions, manifestacions o interrupció de la comunicació.

 

14- recollida de dades a través dels dispositius

14.1 El MUVING utilitzarà dispositius electrònics per supervisar l’estat, el funcionament i els moviments dels dispositius V. La informació obtinguda a través d’elles podrà ser utilitzada durant i després de la finalització de cada ús del servei, amb la finalitat de realitzar, controlar i complir amb el servei, realitzant una anàlisi de l’acompliment del vehicle,aixícom per millorar la prestació del servei per muving als seus clients.

14.2 La recopilació i l’ús d’aquesta informació seran tractades d’acord amb les disposicions de la política de privacitat de MUVING.

 

15 – Contacte

15.1 A l’efecte de qualsevol tipus de notificació, el MUVING designa les següents adreces i formes de comunicació:

COMPARTINT MUVING, S.L.U.

Carretera fuentebravia 17-1o-1, edifici Hindustan

11500, el Puerto de Santa María -Cádiz.

Telèfon:  + 34 911 985 555

Correu electrònic: Sharing@muving.com

15.2 A més, el client pot contactar amb muving a través dels canals aaquestefecte a través de la plataforma.

16 – llei aplicable i jurisdicció

 

16.1. El servei es regirà pels termes i condicions del servei i, en l’alternativa, per la legislació vigent de l’estat espanyol.

16.2. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relació amb aquestescondicions generals es resoldrà als jutjats i tribunals que corresponguin d’ acord amb la normativa aplicable. Si el client té la condició de comerciant o no té domicili fiscal a Espanya, qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relació ambaquestescondicionses resoldrà enel Juzgados i TRibunales de Madrid capital, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre a les parts.

 

17.-ciutats en les que muving Opera

Cadis

Màlaga

Madrid

Sevilla

El port de Santa Maria

Saragossa

València

Còrdova

 

18. llista oficial de danys i PENALITZACIONS

18.1 desglossament oficial dels danys en els dos models

Modelo Muvi Torrot

Elements

Preus?

FAR DELANTERO/LLUM FRONTAL

$80,00

LLANTERNA POSTERIOR/LLUM POSTERIOR

$50,00

FARO ARO/BISELL EMBELLIDOR DE FARS

$20,00

DRET RESTERS/REPOSAPEUS DRET

$50,00

REPOSAPEUS ESQUERRA/FOOTREST ESQUERRE

$50,00

REPOSAPIES CENTRALS DE TAPA

$50,00

PROTECTOR FRONTAL/PARAFANGAS DAVANTER

$30,00

GUÀRDIES POSTERIORS/PARAFANGHA DEL DARRERE

$30,00

PALANCA FRENO DERECHA/PALANCA DE FRE DRETA

$20,00

PALANCA FRENO IZQUIERDA/PALANCA DE FRE ESQUERRA

$20,00

JGO. RETROVISORS/KIT DE MIRALL

$20,00

CABALLETE CENTRAL/ESTAND CENTRAL

$100,00

ROTA O DESAPAREGUDA O FALTANT

$30,00

VISUALITZA MUVI (PANTALLA)

$300,00

VISOR MUVI DISPLAY AMB LAMINA

$30,00

BATERIA/BATERIA

$2.000

CUCA GROGA/FUNDA GROGA

$200,00

COOCASE FÒRUM INTERN/REVESTIMENT INTERN DE COOCASE

$25,00

TAPA COOCASE AMARILLA/FUNDA DE CARCASSA GROGA

$25,00

BASCULAR PINTAT/EMPAPADOR PINTAT

$200,00

DISC FRONTAL/DISC DE FRE DAVANTER

$50,00

DISC DEL DARRERE/DISC DE FRE DEL DARRERE

$50,00

AGULLA DE CAP FRANCÈS I PINCES FRONTALS CBS

$100,00

FRE DEL DARRERE/CALIPER POSTERIOR

$100,00

VÁLVULA HIDRÁULICA CBS/VÀLVULA DE LA CBS HIDRÀULICA

$80,00

ALTAVEU/BANYA

$15,00

BOMBILLA FARO/BOMBETA DE LLANTERNA

$20,00

CABALLETE/STAND SWICH SWITCH

$25,00

INTERMETENT JOC/INDICADOR D’IL·LUMINACIÓ

$30,00

KIT DE CONTROL MANDO/JOC DE CONTROLADORS DE MÀNEC

$50,00

LLICÈNCIA LIGHT + reflector/llum de la placa + REFLECTOR

$30,00

HORQUILLA/FORQUILLA COMPLETA

$120,00

MANILLAR/ILLAR

$80,00

SEIENT COMPLET/SELLA

$150,00

CATARÒPTIC LATERAL: CATADIÒPTRICA LATERAL

$5,00

ESCUT ESQUENA/CAMES

$80,00

ESCUT FRONTAL GROC/NEGRE FRONTAL GROC

$80,00

GAN PORTABOLSAS/GANXO PER BOSSES

$5,00

PORTABOTTLE GUANT/TRANSPORTISTA D’AMPOLLA GUANT CAIXA

$25,00

SUPORT DE PORTA MATERIALS/PLATE

$30,00

SUPORTS REFLECTORES-MATRICULAL/REFLECTORS suport L1e

$10,00

TAPA CENTRAL AMARILLA/TAPA GROGA CENTRAL

$30,00

TAPA INFERIOR AMARILLA/BAIXA COBERTA GROGA

$80,00

TAPA TRASERA/CONTRAPORTADA

$30,00

FRONT FLOOR/VORA FRONTAL

$5,00

TERRA DEL DARRERE/LLANDA POSTERIOR

$80,00

FRONT NEUMATIC

$80,00

NEUMÀTICA POSTERIOR

$80,00

TRENCAMENT O DANYS DE LA SEGURETAT DEL CASCOS

50. 00

PÈRDUA DE DOCUMENTS DE LA MOTOCICLETA

50. 00

TRENCAR O PERDRE EL CAS

30. 00

* Preus subjectes a om

$45,00/h

* Els imports relatius a la taula anterior s’afegiran al treball, valorats en quatre i cinc euros (45euros) l’hora.

Nucli del model Going Green

Elements

Preus?

NUCLI DEL JOC RETROVISORE GROC (DER + IZQ)

$20,00

COR RETROVISOR GROC DRETA

$10,00

REARVISOR DEL NUCLI ESQUERRE GROC

$10,00

CORE FARO FRONT

$80,00

PILOT DE LLANTERNA CENTRAL POSTERIOR

$15,00

CORE FARO INTERMION

$10,00

NUCLI CATADRIÒPTIC POSTERIOR VERMELL

$5,00

CORE BOMBILLA H3 12V 55W

$20,00

LA BOMBILA DE LA POSICIÓ PRINCIPAL W2 12V 5W

$20,00

CORE CLAXON

$10,00

ACCELERADOR DE MANDO BÀSIC

$70,00

INTERRUPTOR DE NUCLI ON/OFF

$15,00

COMANDAMENT DE LLUM CENTRAL

$15,00

JOC D’EMPENTA CORE (IZQ + DER)

$30,00

NUCLI SILLIN

$150,00

Disc de fre davanter CORE

$50,00

Equip de fre davanter bàsic

$70,00

Equips de fre del darrere CORE

$70,00

Disc de fre posterior CORE

$50,00

Mànega posterior CORE

$50,00

Bomba de fre CORE, habitatge retrov. Esquerra

$50,00

Palanca de fre CORE

$20,00

Coixinets de fre frontals CORE

$25,00

El fre posterior COREPastillas

$25,00

Bomba de fre CORE, habitatge retrov. Rh

$45,00

Interruptor de palanca de fre CORE

$5,00

Pinces de fre frontals CORE

$50,00

Pinça de fre posterior CORE

$50,00

PNEUMÀTIC CORE

$80,00

Vora posterior central

$200,00

Vora frontal central

$100,00

Vàlvula pneumàtica CORE

$5,00

Parafang posterior troncals

$30,00

Parafang frontal central

$30,00

CENTRAL de suspensió frontal forquilla

$150,00

Joc de direcció del nucli

$25,00

CORE retro-reflector de costat ambre

$5,00

Amortidor darrere principal

$100,00

Xassís CORE pintat blanc

$500,00

GRONXADOR blanc cor pintat

$200,00

Eix de swing CORE

$5,00

Manillar pintat CORE

$100,00

NUCLI de la gàbia titular-pint casc.

$50,00

Manillar del darrere cor

$20,00

Manillar frontal cor

$20,00

DLT de coberta central del centre. Pinta.

$30,00

Coberta del centre central després. Pinta.

$30,00

DLT de coberta CORE. Pint traingular.

$30,00

Suport CORE ISD

$15,00

NUCLI Caballete pint.

$80,00

Reposa peus Core complet

$25,00

* Preus subjectes a om

45o/h

* Elsimports relacionats ambla taula anterior s’afegiran altreball, valorats en quatre i cinc euros (45o) de l’hora.

18.2 qualificació  per penalització               

Despeses d’administració

Gestió fina

$25,00

Impagament de factures

$30,00

* Viatges grua municipal i recuperació de motocicletes en tanc

$60,00

No informi l’accident 24 hores després que s’hagi produït

$100,00

* La penalització per desistiment serà l’import de la taxa emesa per l’autoritat local encarregada de la retirada del vehicle des de la via pública.

Despeses d’ús indegut

Reserva el servei repetidament sense arribar a iniciar un viatge

$25,00

Utilitzar el servei amb el compte d’una altra persona

$50,00

Conducció sota la influència de l’alcohol

$50,00

Deixar el vehicle sense finalitzar el servei

$50,00

Aparcar el vehicle en un pàrquing privat, reservat o restringit, zona d’accés o de via pública

$50,00

Despeses d’explotació

Desplaçament d’operadors per eliminar la moto mal estacionada

$25,00

Desplaçament d’operadors per eliminar motos fora de l’àrea permesa

$50,00

Desplaçament d’operadors per retirar la moto a causa de la falta de bateria

$25,00

 

 

19- Condicions especials locals

 

Ciutat

OPERADOR LOCAL

PREU PER minut d’ús (en euros/cèntims d’IVA inclosos)

Cadis

Compartint Muving, S.L.U.

Adreça: Ctra. Fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el Puerto de Santa María-Cadiz

N.I.F. no: B72327000.

27

Màlaga

Compartint Muving, S.L.U.

Adreça: Ctra. Fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el Puerto de Santa María-Cadiz

N.I.F. no: B72327000.

27

Madrid

Compartint Muving, S.L.U.

Adreça: Ctra. fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el Puerto de Santa María-Cadiz  de Santa María, 11550 Cadis.

N.I.F. no: B72327000.

27

Sevilla

Compartint Muving, S.L.U.

Adreça: Ctra. Fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el Puerto de Santa María-Cádiz Calle los moros, no. 32, Puerto de santa María, 11550 Cadis.

N.I.F. no: B72327000.

27

El port de Santa Maria

Compartint Muving, S.L.U.

Adreça: Ctra. Fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el Puerto de Santa María-Cadiz

N.I.F. no: B72327000.

27

Saragossa

Compartint Muving, S.L.U.

Adreça: Ctra. Fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el Puerto de Santa María-Cadiz

N.I.F. no: B72327000.

27

València

Compartint Muving, S.L.U.

Adreça: Ctra. fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el Puerto de Santa María-Cádiz  Cádiz.

N.I.F. no: B72327000.

27

Còrdova

Compartint Muving, S.L.U.

Adreça: Ctra. fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el Puerto de Santa María-Cadiz  Puerto de Santa María, 11550 Cadis.

N.I.F. no: B72327000.

27

 

   Última  actualització: 1 gen. 2020.