fbpx

Condicions Generals de Contractació

muving » Condicions Generals de Contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1-DENTIFICACIÓ
 
 • Titular: compartir muving, S.L.U. (en endavant,muving”)
 • NIF:B-72327000
 • Adreça: fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500, el Puerto de Santa María-Cadiz
 • Registre públic: inscrita en el Registre Mercantil de cadis, Tom 2228, full ca-51095, foli 222
 • Telèfon de contacte:+ 34 911 985 555
 • Correu electrònic:Sharing@muving.com
 
2.-OBJECTE
 
Aquest document exposa les directrius de contractació (d’ara endavant anomenades”condicionsgenerals “)que regulenels termes en què els termes sobre la base de la prestació dels serveis oferts permuving. En particular, els serveis de mobilitat urbana pràctica i sostenible, que consisteixen en la provisió de vehicles elèctrics sense conductor ( en endavant, el”vehicle”o el “Vehiculos“)per a ús, a petició i segons disponibilitat, per part de diversos usuaris individualment i individualment, que pagarà pel temps d’ús, (d’ara endavant, els”serveis”),a través de l’aplicació mòbilorlloc web (d’ara endavant, tots aquests itineraris denominats col·lectivament com a” plataforma”).
Els serveis seran contractats pels clientsque puguin ser persones físiques o jurídiques (d’ara endavant, el”client”i/o”clients”)directament a través de la plataforma.
El fet de seguir telemàticament tots els passos de lamateixaimplica l’acceptació expressa d’aquestescondicions generals per alclient,tenint la mateixa validesa quela signatura d’un contracte. D’aquesta manera, elclientreconeixtenir la capacitat suficient per adquirir les obligacions derivades de les seves accions a través de la plataforma, que prèviament ha llegit i entén el seu contingut.
Per a qualsevol qüestió sobre el servei ofert per MUVING vostè té a la seva disposició a la nostra plataforma online l’apartat “preguntes més freqüents” i la xerrada en la qual podrà ser atès personalment pels nostres operadorsa la webhelp.muving.com.
3.- definicions
 • “Aplicació” significa la sol·licitud de dispositius electrònics mòbils que permet l’accés a la plataforma, a través de la qual es pot registrar com a client, gestionar la reserva, iniciar i finalitzar l’ús dels vehicles .
 • “Client” o “clients” significa persones físiques que, d’acord amb els requisits establerts en les condicions generals i en la legislació vigent per a l’ús i la conducta delsVexemples, han estat degudament registrats com a tals i han les condicions generals d’ús i la política de privacitat.
 • “Condicions generals” significa les condicions generals de contractació aplicables al servei ofert per MUVING a Espanya.
 • “Condicions d’ús” significa l’avís legal i els termes i condicionsde la plataforma de muving.
 • “Condicions especials locals” sónpart d’aquestes condicions generals i són els termes i condicions que s’apliquen específicament en cada localitat en què es muving ofereix el servei a Espanya.
 • “Operador local” significa l’operador designat per MUVING per a la provisió i facturació del servei en una localitat particular o àrea geogràfica. L’operador local pot ser una filial o propietat de MUVING o d’un tercer amb el qual MUVING té una relació comercial amb aquesta finalitat. Cada operador local estarà degudament identificat a la plataforma i en les condicions particulars locals aplicables en el lloc on cada operador local presta el servei. El client serà informat dels canvis en la identitat de l’operador local.
 • “Permís del conductor” significa el títol vàlid i vàlid que permet als vehicles conduir. Els permisos de conducció vàlids a Espanya són els següents: (a) els emesos a Espanya d’acord amb la legislació espanyola en vigor; (b) els emesos pels Estats membres de la Unió Europea d’acord amb la legislació comunitària; (c) els emesos per altres Estats que van ser reconeguts com a vàlids a l’efecte de permetre la conducció a Espanya d’acord amb la legislació espanyola; i (d) el permís internacional vàlid juntament amb l’autorització Nacional vàlida del país per al qual va ser requerit a l’efecte de permetre la conducció a Espanya d’acord amb la normativa espanyola.
 • Plataforma: és el sistema a través del qual MUVING presta els seus serveis, es refereix tant a l’aplicació com al lloc web.
 • “Política de privacitat” significa el document legal que regeix, d’ acord amb la llei aplicable al tractament de les dades personals del client efectuat permuving.
 • “Servei” significa el servei motosharing proporcionat per muving, directament o a través d’operadors locals, consistent en la provisió de vehicles sense conductor per al seu ús, sota demanda i subjecta a disponibilitat individualment i individualment, d’acord amb les condicions generals.
 • “Lloc web” és el lloc web www.muving.com, que permet l’accés a la plataforma en línia de MUVING, a través de la qual pot donar-se d’alta com a client i gestionar la reserva i l’inici i el final de l’ús dels vehicles.
 • “Termes i condicions del servei” significa les condicions generals, política de privacitat i condicions d’ús.
 • “Vehicle” o “vehicles” significa ciclomotors (categoria L1) i motocicletes elèctriques (categoria L3) la disposició dels quals està disponible sense conductor, és objecte del servei MUVING.
 • “Zona d’extinció” significa l’àrea d’una localitat identificada a la plataforma en la qual es permet al client finalitzar l’ús del vehicle.
4.-informació prèvia
4,1. aquestes condicions generals estan a la disposició de tots els usuaris de la plataforma de forma gratuïta .
4,2. tots elsServicios comercialitzats a través de la plataforma es descriuen a laplataforma i posats a disposició delclient,no entès per serinclòsen el Serveisaquells assumptes que no hagin estat expressament indicats en la informació disponible en la plataforma.
4,3. sens perjudici de la mera navegació de la plataforma potimplicarl’acceptaciódedeterminats textos legals disponibles a la plataforma,aquestescondicions Generalentremuvingi elclient s ‘entén perfeccionatdes del moment en què elclientfinalitza el procediment de contractació, s’entén que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades comporten, juntament amb lafinalització, si escau,del pagament de manera satisfactori, una manifestació directa de la voluntat  del client d’acceptar aquestes condicions generals .
Els termes i condicions del servei constitueixen l’acord íntegre entre MUVING i el client respecte a la seva inscripció com a tals i la utilització del servei i vehicles. Els termes i condicions del servei també són un contracte molt personal, per la qual cosa el client propietari del servei ha de ser, en tot moment, l’usuari exclusiu del servei i el conductor únic dels vehicles utilitzats per ell.
4 de la seva 4 de la seva . La provisió i facturació del servei en cada localitat o àrea geogràfica pot ser efectuada per MUVING directament o a través d’un operador local. Acceptació de lescondicions generals implica que el client consent INEQUÍVOCAMENT que muving pugui cedir, en tot o en part, a un operador local la seva posició contractual en els termes i condicions del servei per tal de prestar i factura servei al client en una localitat particular o zona geogràfica, mitjançant l’assignació, subrogació, subcontractació, concessió de llicències, revenda o qualsevol altre dret de lybere.
4,5. el MUVING introduirà els mitjans tècnics adequats i suficients per identificar i corregir els errors tècnics en la gestió de la informació tan aviat com sigui responsable.
4,6. l’idioma en què es tramitarà el procediment de contractació i en què s’hagi conclòs el present contracte, llevat que s’indiqui el contrari, elcastellà.
5.- registre i activació del servei
 
5.1 per a l’ús dels vehicles, l ‘ usuari haurà de pre-inscriure’s al servei i completar el seu registre com a client a través de la plataforma online muving disponible en la plataforma. Les persones físiques majors dedivuit anyso més (18) anys i que són titulars i tenen un d’ unpermiso deconducir, vigent i vàlid a Espanya, poden estar registrats.
5.2 per poder registrar-se com a client l’usuari haurà d’introduir tota la informació requerida en el formulari de registre electrònic disponible a la plataforma, que haurà de ser correcta, veraç i completa, acceptant expressament la Termes i condicions d’ús, i s’abonaran les despeses d’inscripció previstes a l’apartat16d’aquestes condicions generals.
5.3 el registre i l’acceptació dels termes i condicions del servei impliquen la indicació del client que compleix totes les circumstàncies personals descrites anteriorment, tot i que el client haurà d’acreditar-los mitjançant la presentació d’una còpia del Carnet de conduir vigent i vàlid a Espanya.
5.4 muving es reserva el dret de verificar la informació facilitada pel client i que el Banc muving no hagi rebutjat la targeta de crèdit o dèbit registrada pel client. De la mateixa manera, MUVING es reserva el dret a denegar el registre si l’entitat de targeta de crèdit o dèbit ha rebutjat l’entitat de targeta de crèdit o dèbit o si tingués bons dubtes sobre la veracitat de la targeta de crèdit o no compleix els requisits exigits pels termes i condicions de la Serveis. A més a més, MUVING pot cancel·lar el registre de qualsevol client que infringeixi els termes i condicions del servei, o si té la sospita adequada d’aquesta violació o frau o falsejat, o si el client manté qualsevol deute o conflicte. resolució amb MUVING.
5.5 la inscripció es considerarà completada quan el client rebi la confirmació de MUVING (per correu electrònicoSMS). En finalitzar la matrícula, el client podrà utilitzar els vehicles que estiguin disponibles i rebrà els termes i condicions del servei acceptats en mitjans electrònics.
5,6 en el supòsit que, en finalitzar el procés de registre i activació del servei, la llicència del conductor hagi caducat o hagi estat cancel·lat, suspès, retirat, perdut o robat, o de qualsevol forma que hagi deixat de ser el titular o l’hagi eliminat. La llicència del conductor, el client no podrà utilitzar el servei per a ladurada de qualsevol d’aquestes circumstàncies i haurà de notificar-ho a qualsevol circumstància, que podrà desactivar el servei i bloquejar el La inscripció del client a partir de llavors. En cas contrari, el client serà l’únic responsable de qualssevol danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a la muving i a qualsevol tercer. Una vegada que qualsevol d’aquestes circumstàncies hagi estat esmenada pel client, el client podrà remetre el permís de conducció a MUVING i recompletar el procés de registre i activació del servei.
5.7 durant el procés d’alta, les dades d’accés al client (usuari i contrasenya) es generaran per al client, a través de la qual podrà accedir al servei en línia i la informació continguda en el mateix, que podrà modificar en qualsevol moment , excepte l’adreça de correu electrònic i la foto de llicència del conductor. Cada client només pot tenir un compte, tret que es concongui expressament per MUVING.
En cap cas es  transfereix el compte del client entre diferents persones permeses, podent-se eliminar amb dret a suprimir-la tan aviat com es detecti aquesta circumstància, sense perjudici de la reserva d’accions legals que li puguin correspondre.
5.8 per a l’ actualització de les dades personals facilitades a muving,elclient ha de seguir el procediment per exercir els seus drets reconeguts en la normativa de protecció de dades, com es disposa en la política de privacitat. No obstant això, vostè accepta que lasupressió de la informació relativa al seu permís de conducció (i no la mera actualització) donarà lloc a l’eliminació automàtica en el servei.
5.9 les dades d’accés a la plataforma(usuari i contrasenya) seran estrictament confidencials, personals i intransferibles. Queda expressament prohibit al client cedir o comunicar aquestes dades a tercers. En cas contrari, el client serà l’únic responsable de qualssevol danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se per la pèrdua o cessió d’aquesta informació als vehicles i a terceres persones.En cas que el Client pateixi qualsevol pèrdua o robatori del seu dispositiu electrònic o mòbil en el qual opera el servei, o sospita que l’ús del seu compte de client per un tercer, comunicarà immediatament el servei d’atenció al client en tres a travésde la plataforma de suport,help.muving.comi/o trucant al telèfon de suport de + 34 911 985 555 per a lockdown propi.
5.10 que es consideraran com infracció i incompliment greu, i han de causarbaja l’ús de documents físics o en qualsevol cas, no corresponents al client en el moment de la inscripció al servei.
5.11 excepte autorització expressa per Muving,elCliente no pot tenir més d’un compte personal en el servei.
6.- reserva/ús del servei/vehicles
 
6.1 abans de la utilització del vehicle, el client podrà localitzar-lo i reservar-lo a través de laplataforma. El vehicle reservat quedarà bloquejat durant un termini màxim de deu (10) minuts, durant el qual el client haurà d’arribar al vehicle i iniciar el vehicle per iniciar el trajecte desitjat. L’hora de reserva de 10 minuts serà gratuïta.
6 .2 la reserva caducarà sino heu desbloquejat el vehicle en el moment de la reserva. Així mateix, el client pot cancel·lar una reserva online si decideix no utilitzar el vehicle. En cas de peticions successives o cancel·lacions de reserves, sense necessitatd’utilitzar el vehicle, poden aplicar-se mudes al client les sancions previstes a l’ apartat 16 d’aquestes condicions generals, amb particularslocales.6,3.en l’ús i conducció dels vehicles, el client haurà de:
 1. Conocer i complir amb les disposicions legals estatals i locals sobre el trànsit, el vehicle automobilístic Vi la seguretat viària en vigor en el local i en el moment d’utilització del servei i per al compliment de lesobligacions derivades incompliment;
 2. lEER acuradament i complir amb els termes i condicions del servei;
 3. llegir atentament i complir les instruccions d’ús dels vehicles,disponibles a la plataforma en https://muving.com/como-funciona i en la documentació del vehicle.
 4. utilitzar els vehicles únicament per al seu desplaçament particular i acabar aquest ús dins de la zona d’extinció;
 5. utilitzar els vehicles, el seu equip, les seves eines, els seus accessoris i la seva documentació acuradament i amb diligència i deixar-los en el mateix estat en què van ser rebuts (abans de començar el seu ús, el client ha de comprovar l’estat del vehicle, el seu equipament, la seva eines, els seus accessoris i la seva documentació i si detecten defectes o anomalies haurà de notificar muving a través de laplataforma);
 6. abans de la seva reserva i ús, comprovi l’autonomia del vehicle i asseguri que és suficient fer i finalitzar el viatge desitjat en els llocs habilitats per a aquesta finalitat (MUVING pot penalitzar el client en cas que el vehicles’esgoti bateria elèctrica);
 7. aturar el vehicle i comunicar aquestes circumstàncies tan aviat com sigui possible per al servei d’atenció al client MUVING mitjançant help.muving.com o en el nostre telèfon + 34 911 985 555 si durant l’ús del vehicle s’il·lumina en la Junta d’instruments qualsevol dels testimonis que detecten una anomalia de funcionament dels mateixos o si es perceben signes externs que indiquen un mal funcionament o un mal funcionament del mateix.
6.3. enla utilització i conducció de vehicles, es prohibeix expressament:
 1. Cinduir elVehículo sense ser del MuvingCliente;
 2. realitzar diverses reserves d’un o més vehicles sense iniciar el lloguer.
 3. a produir,reproduir, clonar o, en qualsevol cas, fer un ús indegut o fraudulent de laplataforma.
 4. permetre l’ús i conducció del vehicle per persones diferents del client;
 5. conduir el vehicle en carreteres no autoritzades, zones o recintes o en carreteres no accessibles al tràfic públic, sense asfaltar o la condició del qual pugui suposar un risc de dany al vehicle;
 6. conduir sota la influència de l’alcohol, substàncies estupefaents, narcòtics, fatiga o malaltia;
 7. transport ingeseltes amb finalitats comercials o a través de la consideració;
 8. de transport tòxics, inflamables i, en general, mercaderies o substàncies perilloses que vulnerin les disposicions legals existents;
 9. participar amb el vehicle en curses, concursos o desafiaments de qualsevol naturalesa o utilitzar el vehicle per a pràctiques de conducció;
 10. intervenció, modificació, manipulació, reparació o reposició de qualsevol part o accessori del vehicle;
 11. utilitzar el vehicle per cometre actes delictius, bruts, cometre un vandalisme o abandonar el segle Ven mal estat;
 12. excedir el pes, la quantitat o el volum autoritzats de la llicència de conductor del vehicle o de la fulla de dades;
 13. Vehicles a bord de qualsevol mitjà de transport terrestre, marítim o aeri;
 14. facilitar o donot tontament o negligentment pel robatori del client, robatori i/o actes de vandalisme en relació a la V)
 15. no notificar la suspensió, revocació, retirada, etc., del seu Permisso deConducir.
 16. estacionar el vehicle fora de la zona d’extinció;
 17. aparcar el vehicle en els llocs on no estigui permesa d’acord amb la normativa aplicable en el lloc on s’utilitzin;
 18. aparcar el vehicle del carrer o en recintes privats o en llocs restringits per altres clients Muving;
 19. transportar més d’un (1) acompanyant o acompanyant que no es classifiqui per als acompanyants establerts en les disposicions legals en el lloc i en el moment de l’ús del servei, incloent-hi l’edat i l’alçada i el casc de desgast; I la
 20. cedir, subrogació, lloguer, hipoteca, pignoració, venda o garantia d’una altra manera o disposar de vehicles o documentació, equips, eines, accessoris, parts o parts del mateix.
7.- condicions econòmiques
 
7.1 el client es compromet a pagar:
 1. La Comissió d’inscripció com a client de MUVING establerta en lescondicions particulars locals.
 2. El preu per l’ús del vehicle serà determinat per la durada del vehicle, tal com es mesura en les actes o fraccions d’un minut entre el moment en què el client iniciï l’ús del vehicle (Cliqueu “Start”) i el temps que finalitza (Cliqueu “finalitzar”) a la De la plataforma. Aquest preu es calcularà aplicant les tarifes locals (en euros per minut) proporcionades al client en les condicions particulars locals corresponents a la ubicació en què s’utilitzi el vehicle. Aquestes tarifes locals estaran disponibles i actualitzades per a la seva consulta sobre la plataforma;
 3. elspreus esmentats seran objecte, si escau, dels bons especials o preus de les promocions comercials realitzades per MUVING en qualsevol moment, la durada, el contingut i l’abast dels quals seran els establerts per muving en cada cas;
 4. lesquanties estipulades enl’apartat relatiu a les condicions especials locals en el cas de danys en els vehicles, els seus equips, les seves eines, els seus accessoris o la seva documentació, o en cas de resta de la mateixa.
 5. quantitatsrelatives a despeses, costos, comissions, sancions, càrregues i multes per qualsevol violació de les disposicions legals aplicables i aplicables, particularment en l’àmbit de trànsit, trànsit i seguretat viària, que es va produir durant el període El client serà usuari dels vehicles, incloent-hi els relatius al retard en el pagament del client i qualsevol despesa judicial o extrajudicial que pugui haver incorregut en MUVING com a conseqüència de l’anterior;
 6. lesquanties corresponents a les obligacions de pagament de qualsevol tipus que es derivin de l’incompliment dels termes i condicions del servei i de les disposicions legals aplicables a l’ús i conducció dels vehicles.
7.2 els imports anteriors s’afegiran, si s’escau, pel impost sobre el valor afegit o per l’impost que la substitueixi, informant al client de l’import total degut, abans de procedir al pagament.
7.3 MUVING enviarà les factures del clienten format electrònic a l’adreça de correu electrònic utilitzada per al registre.Client pot demanar servei al client MUVINGa través delhelp.muving.com o al nostre telèfon + 34 911 985 555remetre-li la factura en paper.
7.4 els imports resultants es carregaran a la targeta de crèdit o dèbit que el client comuniqui durant el procés de registre. Mitjançant la comunicació de les dades de la seva targeta de crèdit o dèbit, el client autoritza a la muving a cobrar -li els crèdits que s’han ajornat a favor del  preu de registre, el preu d’ús i per qualsevol altre del concepte.
7.5 la càrrega de la quota d’inscripció i el preu corresponent a l’ús dels vehicles seran carregats al client tan aviat com el client hagi completat el seu trajecte o procés de registre.
7.6 el client garantirà que té prou saldo en la seva targeta de crèdit o de dèbit. En el cas que l’entitat de la targeta registrada pel client rebutja el pagament, el compte del client quedarà suspès temporalment per la durada de l’impagament i es notificarà al client la regularització dels imports pendents i la reactivació de la seva Compte. Si l’impagament dura més de deu (10) dies, l’import deguts pel client s’incrementarà amb un recàrrec que consisteix en un 0,1% de l’import deguts per cada dia d’impagament més el corresponent interès legal que pot acumular, com a circumscripció. En qualsevol cas, l’impagament de qualsevol quantitat degudaper part del client facultarà en muving a cessar el contracte amb el client, per portar a terme les accions legals que consideri oportunes, incloent-hi la indemnització dels danys que l’incompliment del client.
7.7 les infraccions greus i les no compliances es consideraran, i la conducta següent pot ser la causa del baja:
 • Falta de pagament d’un servei.
 • No pagar les possibles sancions aplicades per MUVING, derivades de mal ús o danys al Vehículo.
8.- seguretat, de l’EUR i dels danys al vehicle
 
8.1 cobertures de danys a tercers.
8.2 el client és responsable de tots els danys i perjudicis causats per l’ús de laV. A més, també serà responsable de tots els danys si no completeu la part de l’accident o, si escau, l’informe corresponent d’accident o robatori, on les dades delsVdispositius i conductors han d’estar clarament incloses les condicions i circumstàncies en què es produeixin.
8.3 queden exclosos de la cobertura de l’assegurança, per la qual cosa la responsabilitat total del client:(i) danys a les persones i les coses provocades per aquesta última a través d’un poder o negligència; (II) danys a les persones i les coses causades per un conductor que no sigui el client; (III) pèrdues o danys en els accessoris del Vehículo (comcasc, tronc, miralls, entrada USB, etc.); (IV) el robatori o el robatori d’objectes personals deixats dins de la persona;  (v) punxades o ràfegues de pneumàtics causats per l’ús del client  del v ehículo; (v) així com els danys propis o de tercers, que es produeixin com a conseqüència de la conducció del vehicle de manera contrària a les normes de trànsit, tràfic devvehicles de motor i seguretat viària.
8.4 en general, no estaran coberts per l’assegurança contractada, sent per tant la plena responsabilitat del client, els danys causats per una acció negligent o voluntària per part del client, com ara la mala cura del vehicle, el seu ús inadequats o il·lícits, de distracció o somnolència durant la conducció, causant intencionadament dany a la que no constitueix una llista tancada o numerus clausus de suposicions.
8.5 en cas de culpa, tal com es defineix legalment en la normativa de circulació aplicable, el client serà responsable dels danys causats al vehicle, per la qual cosa MUVING li facturarà per l’import corresponent al dany causat al client.
8.6 si el muving rep una reclamació per danys i perjudicis com a conseqüència d’un accident, sense haver rebut notificació i la documentació del client que estava a càrrec delVehículo en el moment de l’accident, muving es reserva el dret reclamar les despeses corresponents a aquesta reclamació, així com suspendre el servei, sobre la base de les disposicions d’aquestescondicions generals, així com una sanció, d’acord ambla clàusula relativa a la Condicions especials locals aplicables.
8.7 en qualsevol d’aquests casos i en cas d’incompliment o compliment irregular per part del client amb les obligacions indicades en els termes i condicions del servei, i en particular en el cas de manca de diligència o culpa, negligència i mala praxi, la El client serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que pugui patir el segle V, dels seus ocupants o de qualsevol tercer.
8.8 el client és responsable dels danys causats alVehículo durant el seu ús i per ala comunicació en la seva explotació, utilitzant els canals facilitats a aquest efecte (telèfon, xat incorporat en laplataforma o correu electrònic).
8.9 en aquests casos, elmuvinghaurà de facturar al client els corresponents costos de reparació o altres despeses derivades dels danys ocasionats.
8.10 en cas de robatori, pèrdua, pèrdua o abandonament de laVpersona durantel servei, el client quedarà obligat a pagar l’import previst en la clàusula 16 d’aquestes condicions especials Els locals.
9.- reclamacions administratives i infraccions
 
9.1 en cas de robatori, incendi o actes de vandalismedetallats en les condicions generals;elsvehicles, el seu equip, les seves eines, els seus accessoris o la seva documentació, el client informar immediatament al servei d’atenció al client MUVINGmitjançant help.muving.com o al nostre telèfon + 34 911 985 555i presentar una denúncia amb laPolicía.
9,2 en cas d’accident amb o sense contrari,el client completarà una part de l’accident o una part de la declaració amistoses normalitzada d’un accident de manera completa i amb el màxim de detall possible, tant pel que fa al dany com a la circumstàncies en què es van produir. El client signarà i recollirà la signatura de l’altre, si n’hi ha. Si el contrari es nega a signar, elclient ha de demanar la presència policial per a l’aclariment dels fets i la realització de la multitud, en cas contrari el client serà considerat responsable de l’accident.
9,3en cas de robatori, incendi, vandalisme, accident o danys en els vehicles per qualsevol altra causa, el client had’informar immediatament alSciondel membrede la MUVING i lliurar a això tan aviat com sigui possible la festa amistosa, la policia de la multitud o la denúncia, i en qualsevol cas en un termini no superior a vint-i-quatre (24) hores. La manca de lliurament d’aquests documents, facultarà MUVING per fer un càrrec addicional de CIEN EUROS (100 euros) al client, com a despeses de gestió, independentment del valor dels danys presentats pel vehicle.
9,4 el client actuarà diligentment per evitar en la mesuradel possible dany als vehicles i prendre mesures que siguin útils i apropiades per a l’aclariment de la reclamació. Això inclou en particular el deure de respondre de manera verídia i plenament a les preguntes de MUVING sobre les circumstàncies de l’accident i el deure de no deixar el lloc de l’accident fins que s’han dut a terme les comprovacions necessàries per MUVING pot valorar l’accident.
9.5 MUVING, en compliment de les seves obligacions legals i legalment exigibles, es reserva el dret d’identificar a l’administració pública competent el client que hagi comès una infracció administrativa o un delicte durant la conducció o pàrquing de vehicles.
9 .6 el fet deno pagar penalitzacions i/o sancions comportarà la suspensió i/o terminació d’aquest acord entre el client i muving, i també podrà reclamar aquestes quantitats, prendre les mesures que consideri oportunes per compensar la danys i perjudicis causats, així com la reclamació que consideri oportuna en la jurisdicció corresponent.
9.7 elclient és responsable de verificar que no hi ha prohibicions temporals (per a festes,obres,etc.) a la zona d’aparcament. Si és així, el lloguer no pot ser finalitzat si la prohibició temporal s’inicia dins de les vint-i-quatre(24)hores següents al final delServicio.
9.8 si s’extreu el Vehículo de la grua municipal durant elServicio o després d’haver estat completat en una zona d’aparcament prohibida, tots els costos administratius i les sancions derivades dela Clientresponsable de la infracció.
10.- modificació dels termes i condicions del servei
 
10.1 MUVING pot modificar els termes i condicions del servei per adaptar-los a les innovacions tecnològiques i noves necessitats empresarials, així com al compliment de la legislació aplicable. Qualsevol modificació dels termes i condicions del servei serà publicada a la plataforma, indicant la data de l’actualització, i serà notificada al client per correu electrònic a l’adreça facilitada per la mateixa.
10.2 les modificacions es consideraran acceptades pel client, després de la notificació expressa realitzada per MUVING, llevat que la legislació vigent exigeixi l’acceptació expressa d’aquests canvis, o si el client continua utilitzant el servei després d’aquest Notificació. Tot això, sense perjudici que el client pugui donar-se de baixa en qualsevol moment d’acord amb la clàusula següent.
11.- durada, baixa, suspensió i terminació
11.1durada
 1. 1,1 un cop registrat, el client estarà obligat al seu compte i als termes i condicions del servei de forma indefinida, sense perjudici que tant MUVING com el client puguin resoldre en qualsevol moment la relació contractual d’aquesta clàusula.
11,2descàrrega de serveis
 1. 2,1 el client podrà donar-se de baixa del servei en qualsevol moment enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud aBaja@muving.com. No obstant això, més de catorze (14) dies després del registre del client i l’acceptació dels termes i condicions del servei, el dret del client de desistiment no tindrà dret a la devolució de la taxa d’inscripció a què es refereix la clàusula 5,1. a).
 2. 2,1 el dret de desistiment i desistiment del client no es reemborsaran per les quantitats pagades pels serveis que s’hagin prestat, independentment del moment en què se sol·liciti la retirada (o abans de catorze (14) dies després de l’acceptació dels termes i condicions o posteriorment).
 3. 2,2 un cop finalitzat el servei, el compte del client es desactivarà i el client no tindrà accés al servei.
11.3suspensió i extinció del servei
 1. 3,1 muving, per raons comercials o per causes alienes a muving, podrà resoldre els termes i condicions del servei i/o deixar de prestar el servei en qualsevol lloc, notificant degudament al client amb un període de preavís de 72 (72) les hores.
 2. 3,2 a més, en cas d’incompliment dels termes i condicions d’ús per part del client, MUVING pot: (i) suspendre el servei, en aquest cas, concedirà un termini de set (7) dies al client per esmenar aquesta violació o realitzar els al·legacions que consideri oportunes; o (II) procedir a l’extinció dels termes i condicions del servei, notificant-lo degudament al client.
 
12.- limitació de responsabilitat
 
 1. 1. MUVING no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el client o un tercer pugui patir de cap manera per al servei, no directament atribuïbles a casos de mala conducta intenïble o negligència greu per part de MUVING.
 2. 2. Els canvis que es puguin necessitar per fer els horaris, les àrees de servei i l’estacionament o qualsevol procés intern del servei no es consideraran un incompliment de les seves obligacions per MUVING. Tampoc no s’entendrà com a MUVING l ‘incompliment de qualsevol incidència en els sistemes informàtics, o en laplataforma,o qualsevol causa atribuïble a proveïdors, cessionaris, llicenciataris o subcontractistes de MUVING, a terceres parts en general.
12.3 muving també no serà responsable per qualsevol incompliment de les obligacions causades per fets accidentals o causes de força major, inclosos els actes de les administracions públiques, restriccions administratives o legals sobre el moviment, disturbis, manifestacions o interrupcions de les comunicacions.
13.- recollida de dades a través dels dispositius
 1. 1. MUVING utilitzarà dispositius electrònics per monitoritzar l’estat, el funcionament i els moviments dels dispositius V.La delinformacióobtinguda a través d’ells es podrà utilitzar durant i després de l’acabament de cada ús del servei, ambla finalitatexecució, control i complimentde laServei,realitzar unaAnàlisi de rendiment de vehicles, així com per millorar la prestació del servei per MUVING als seus clients.
 1. 2. La recopilació i l’ús d’aquesta informació seran tractades d’acord amb les disposicions de la política de privacitat de MUVING.
14.- contacte
 1. 1. A efectes de qualsevol tipus de notificació, MUVING designa les següents adreces i formes de comunicació:
COMPARTINT MUVING, S.L.U.
Carretera fuentebravia 17-1o-1, edifici Hindustan
11500,el Puerto de Santa María-Cádiz.
Telèfon:+ 34 911 985 555
Correu electrònic: Sharing@muving.com
 1. 2. A més, el client es pot posar en contacte muving a través dels canalsa aquestefecte a través de la plataforma.
15.- llei aplicable i jurisdicció
 
 1. 1. El servei es regirà pels termes i condicions del servei i, en l’alternativa, per la vigent legislació espanyola.
 2. 2. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relació amb aquestescondicions generals es resoldrà en els jutjats i tribunals que corresponguin d’ acord amb la normativa aplicable. Si el client té la condició de comerciant o no té un domicili fiscal a Espanya, qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relacióamb aquestescondicionses resoldràen laJuzgados i Tribunales de capital de Madrid, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre a les parts.
 1. condicions particulars locals
Ciutat
OPERADOR LOCAL
ALTA taxa (en Euro/IVA inclòs)
PREU PER minut d’ús (en cèntims Euro/IVA inclòs)
Barcelona
Compartint Muving, S.L.U.
Adreça: Calle los moros, no. 32, Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. no: B72327000.
25
25
Cadis
Compartint Muving, S.L.U.
Adreça: Calle los moros, no. 32, Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. no: B72327000.
25
25
Màlaga
Compartint Muving, S.L.U.
Adreça: Calle los moros, no. 32, Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. no: B72327000.
25
25
Madrid
Compartint Muving, S.L.U.
Adreça: Calle los moros, no. 32, PUerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. no: B72327000.
25
25
Sevilla
Compartint Muving, S.L.U.
Adreça: Calle los moros, no. 32, Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. no: B72327000.
25
25
El port de Santa Maria
Compartint Muving, S.L.U.
Adreça: Calle los moros, no. 32, Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. no: B72327000.
25
25
Saragossa
Compartint Muving, S.L.U.
Adreça: Calle los moros, no. 32, Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. no: B72327000.
25
25
Granada
Compartint Muving, S.L.U.
Adreça: Calle los moros, no. 32, Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. no: B72327000.
25
25
 
València
Compartint Muving, S.L.U.
Adreça: Calle los moros, no. 32, Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. no: B72327000.
25
25
Còrdova
Compartint Muving, S.L.U.
Adreça: Calle los moros, no. 32, Puerto de Santa María, 11550 Cadis.
N.I.F. no: B72327000.
25
2 de5
 
17. la cotització oficial de danys i PENALITZACIONS
Desglossament oficial de danys
Elements
 
Preus?
LLANTERNA FRONTAL/FRONTAL
$68,38
LLANTERNA POSTERIOR/LLUM POSTERIOR
$25,50
FARO ARO/HEADLIGHT TRIM BISELL
$18,28
DESCANSOS A LA DRETA/REPOSAPEUS
$24,34
REPOSAPEUS A L’ESQUERRA
$24,34
CENTRAL CAP REPOSAPIES/CENTRAL FOOTRESTS COVER
$15,82
PROTECTOR FRONTAL/PARAFANGS DAVANTER
$27,14
PROTECTORS POSTERIORS/PARAFANGS POSTERIORS
$24,82
PALANCA DE FRE DRET/PALANCA DE FRE DRET
$8,30
PALANCA DE FRE ESQUERRA
$8,30
El seu RETROVISORS/KIT DE MIRALL
$14,12
CENTRAL/CENTRAL STAND CABALLETE
$77,32
ROTA O DESAPAREGUDA
$20,00
DISPLAY MUVI (PANTALLA)
$215,15
VISOR MUVI VIEWFINDER AMB LAMINA
$33,28
BATERIA/BATERIA
$923,00
FUNDA GROGA/ESTOIG GROC
$125,55
FÒRUM INTERN COOCASE/FOLRE INTERIOR DE COOCASE
11,61
TAPA COOCASE GROGA/GROGA FUNDA DE CAIXA
$27,09
LACAT PINTAT/PINTAT BASCULAR
$142,56
DISC FRONTAL/FRE DAVANTER
$32,94
DISC POSTERIOR/FRE DE DARRERA
25,04
XINXETA TG/PINCES FRONTALS
$98,38
FRE DEL DARRERE/CALIPER POSTERIOR
$66,36
VÀLVULA HIDRÀULICA DE CBS/VÀLVULA DE CBS HIDRÀULICA
$60,84
ALTAVEU/BANYA
$9,48
BULB/BOMBETA
$4,28
CABALLETE/ESTAND SWICH SWITCH
$7,35
JOC D’ENTREVISTES/INDICADOR DE LLUMS
$20,28
KIT CONTROL MANDO/CONTROLADORS DE MANILLERIA
$18,28
LLICÈNCIA de llum + reflector/PLATE LIGHT + REFLECTOR
$12,46
HORQUILLA/FORQUILLA COMPLETA
$98,22
BARRA MANILLAR/MANILLAR
$93,48
SEIENT/CADIRA COMPLET
$61,30
CATADRIÒPTICA LATERAL/LATERAL
$3,00
ESCUT ESQUENA/CAMES
$40,28
ESCUT FRONTAL GROC/NEGRE FRONTAL GROC
$45,00
GAN PORTABOLSAS/GANXO PER A BOSSES
$3,72
PORTABOTTLE GUANT DE L’AMPOLLA
$29,34
PORTA MATERIALS/PLACA SUPORT
$29,14
SUPORT REFLECTORES-MATRICULAL/REFLECTORS’suport L1e
$5,48
FUNDA GROGA CENTRAL/FUNDA GROGA CENTRAL
$49,00
COBERTA INFERIOR GROGA
$62,73
TAPA POSTERIOR/CONTRAPORTADA
$32,28
FRONTAL/VORA FRONTAL
$74,63
PAVIMENT POSTERIOR/RIVET POSTERIOR
$83,52
DAVANTER NEUMATIC
$51,47
DARRERA NEUMATIC
$33,45
TRENCAMENT O DANY DE LA SEGURETAT CASCOS
$50
PÈRDUA DE DOCUMENTS DE MOTOS
$50
TRENCAR O PERDRE EL CAS
$30
* Preus subjectes a om (15oh)
Penalització
Despeses administratives
Gestió de la multa
$20,00
Falta de pagament de factures
$30,00
Viatge grua municipal i recuperació de motocicletes en emmagatzematge
$60,00
No denunciar accidents ni robatoris
$50,00
Despeses d’abús
Reservi el servei repetidament sense arribar a començar un viatge
$40,00
Utilitzar el servei amb el compte d’una altra persona
$50,00
Deixar el vehiclesense acabar el servei
$50,00
Conduir el vehiclesense documentació o en efecte
$25,00
Aparcar el vehiclea l’aparcament privat, zona reservada o d’accés restringit o fora de la via pública
Notificar una reclamació més de 3h tarda
No reportar una reclamació més de 24 hores després que s’hagi produït
$25,00
$25,00
$100,00
Despeses d’explotació
Desplaçament d’operadors per treure la moto mal aparcat
$25,00
Desplaçament d’operadors per eliminar les motos fora de l’àrea permesa
$50,00
Desplaçament d’operadors per eliminar la moto a causa de la falta de bateria
$25,00
 
 
Darrera actualització: 28 de juny de 2019.