fbpx

Política de Privacitat

muving » Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 
1.- identificació
 • Titular: compartir muving, S.L.U. (en endavant,muving”)
 • NIF:B-72327000
 • Adreça: fuentebravía 17-1-1 Edif. Hindustan, 11500 el Puerto de Santa María, Cadis
 • Registre públic: inscrita en el Registre Mercantil de cadis, Tom 2228, full ca-51095, foli 222
 • Telèfon de contacte:+ 34 911 985 555
 • Correu electrònic:help@muving.com
 • DPO:DPO@muving.com
 
2.-informació
Mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat, l’usuari (en endavant, l’ “usuari”o, si escau, l’ “usuaris”) s’informa que les dades personals facilitades a través del plataforma en línia (d’ara endavant, la”plataforma”)disponible a la pàgina web ubicada a l’URLwww.muving.com(d’ara endavant, el”lloc web”)o a l’aplicació mòbil (d’ara endavant, el ” Application “),es processen permuving, així com les dadesderivades de la seva navegació i altres dades que vostè pugui facilitar en el futur.
L’usuari ha de llegir atentament aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de manera clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, podent determinar, lliurement i voluntàriament si vol facilitar les seves dades personals a Muving.
3.-obligatorietat de facilitar les dades
Les dades sol·licitades en els formularis de la plataforma són generalment obligatoris (llevat que s’especifiqui el contrari en el camp requerit) per complir amb les finalitats per a les quals es recullen.
Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament, les sol·licituds de l’usuari no podran ser satisfetes, sense perjudici que puguin visualitzar lliurement determinats continguts de la plataforma.
4.- amb quina finalitat es tracten les dades dels usuaris?
Les dades personals de l ‘usuari facilitades a través de la plataforma seran tractades permuvingd’acord amb les finalitats següents:
 1. Gestió de la relació contractual amb l’usuari mitjançant la contractació de serveis de Muving
 • Gestionar la inscripció i registre de l’usuari registrat a la plataforma.
 • Contacti amb l’usuari per recordar i/o ajudar- lo quan no hagi finalitzat el procés de registre.
 • Gestionar la recollida dels serveis contractats per l’usuari a través de la plataforma.
 • Comprovar el compliment dels requisits legals requeritsper poder gaudir dels serveis de muving.
 • Prevenció i control de l’ús de la plataforma amb fins il·legals o no autoritzats, per o sense finalitat econòmica.
Enviar comunicacions transaccionals sobre el compte de l’usuari a la plataforma o a la disponibilitat del mateix.
 1. Els problemes de control, d’assegurar i de reclamació, incidències o solars il·lícits derivats de les activitats dels usuaris
 • Supervisar l’activitat de l’usuari per raons de seguretat i control sobre els béns o serveis prestats a l’usuari.
 • Analitzar, gestionar i processar incidències relacionades amb la prestació dels serveis prestats per MUVING a l’usuari.
 • Tramitació de sinistres, incidències i nafres il·lícites desenvolupades per usuaris.
 • Complir amb les obligacions i requeriments d’informació legalment establerts per les autoritats oasseguradores.
 1. Respondre a les preguntes plantejades a través dels canals de contacte habilitats: gestionar, processar i respondre a les sol·licituds, peticions, incidències,queixes o consultes de l’usuari realitzades a través dels diferents canals disposicions de comunicació posats a disposició.
 1. Realització d’enquestes de qualitat i satisfacció: realització de consultes a usuaris sobre la qualitat i la seva satisfacció amb els serveis prestats per MUVING.
 
 1. Enviament de comunicacions comercials:
 • L’enviament de comunicacions comercials a l’usuari sobre els productes i serveis de MUVING, per mitjans electrònics i/o convencionals, sempre que l’usuari no hagi expressat la seva oposició en aquest sentit.
 • Enviocomunicacions comercials a l’usuari, per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis (i) delesempreses del grup a què pertany el muving(pots consultar les empreses del grup encom), un grup d’empreses a les quals pertany muving i (II) altres empreses amb les que col·labora en muving, si l’usuari el consenti marcant la casella corresponent.
 
 1. Perfilat: desenvolupar un perfil comercial amb dades de l’usuari, utilitzant fonts pròpies i de tercers per oferir als productes i serveis de l’usuari segons els seus interessos, si l’usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte.
 
5.-quines dades de l’usuari esmuvinga tractar?
 
Durant l’ús del Plataforma es poden processar les següents dades personals:
 1. a) lagació de la relació contractual amb l’usuari per a la contractació de serveis de muving
 • Dades identificatives: nom, cognom i DNI.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu.
 • Dades de transaccions de béns i serveis en Muving
 • Dades economicofinancera: targeta bancària.
 • Dades personals: data de naixement.
 • Dades acadèmiques o professionals: carnet de conduir.
 • Dades de geolocalització.
 • Dades de navegació de la plataforma.
 
 1. b) garantir, assegurar i reclamar els problemes, incidències o illegals derivats de les activitats dels usuaris:
 
 • Dades identificatives: nom i cognoms.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònico número de telèfon.
 • Dades de transaccions de béns i serveis
 • Dades de les característiques personals: data de naixement.
 • Dades acadèmiques o professionals: carnet de conduir.
 • Altres dades: infraccions i multes derivades de la utilització del servei.
 • Dades sanitàries en cas d’accident.
 1. c) contestara les preguntes plantejades a través dels canals de contacte habilitats:
 • Dades identificatives: nom i cognoms.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
 • Altres dades: dades facilitades pels propis usuaris en els camps oberts dels formularis facilitats a la plataforma.
 
d)Realinting d’enquestes de qualitat i satisfacció:
 
 • Dades identificatives: nom i cognoms.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
 • Dades de transaccions de béns i serveis en Muving.
 • Altres dades: dades facilitades pels propis usuaris en els camps oberts dels formularis facilitats a la plataforma.
(e)enviament de comunicacions comercials:
 • Dades identificatives: nom i cognoms.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
 • Dades de transaccions de béns i serveis en Muving.
 1. f) iperfilat
 • Dades identificatives: nom, cognom i DNI.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu.
 • Dades de transaccions de béns i serveis en muving:plaadquirit o en el qual l’usuari Mostra interès.
 • Dades de característiques personals.
 • Dades de geolocalització.
 • Dades de navegació de la plataforma.
En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara tenir el consentiment dels mateixos i es compromet a transferir la informació continguda en la política de privacitat, exonerant a Muvingde qualsevol responsabilitat en aquest sentit .
Tanmateix, Muvingpot realitzar comprovacions periòdiques per verificar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda adequades, d’acord amb la normativa de protecció de dades.
6.-quina és la legitimació del tractament de les dades d’usuari permuving?
El tractament de les dades de l’usuari per part de la Muvingestà legitimat en l’acompliment del contracte de prestació de serveis entre les parts, així com, si escau, en l’interès legítim i en el consentiment sol·licitat, que es pot retirar en qualsevol moment. En particular,muvingprocessa les dades amb les següents bases de legitimació:
 1. Gestió de la relació contractual amb l’usuari mitjançant la contractació de serveis de MUVING: el tractament de les dades derivades d’aquesta finalitat tindrà com a base la legitimitat el compliment de la relaciócontractual.
 1. Controlar, assegurar i reclamar els problemes, incidències o veles il·lícites derivades de les activitats dels usuaris: el tractament de les dadesderivades d’aquesta finalitat tindrà com a base de legitimació l’ interès legítim , reconeguts al controlador per normativa.
Aquest interès legítim es basa en garantir que els béns i serveis no s’utilitzin amb finalitats il·lícites i, en el cas de la producció, gestió, tractament i resolució de conductes il·legals dutes a terme per l’usuari.
 1. Drespondre a les preguntes plantejades a través dels canals de contacte habilitats: el tractament de les dades derivades d’aquesta finalitat és el consentiment,que l’usuari pot revocar en qualsevol Moment. En el cas que l’usuari retiri el consentiment, no es pot fer la consulta o la pregunta plantejada.
 
 1. Realització d’enquestes de qualitat i satisfacció: els tractaments derivats de la realització d’enquestes de qualitat i satisfacció tindran com a base de legitimitat l’ interès legítim,reconegut al controlador, muving , per normativa.
Aquest interès legítim es basa en poder oferir als usuaris tant els béns i serveis de MUVING com la seva plataforma, amb la màxima qualitat i millor experiència possible.
 
 1. Remissió de comunicacions comercials: la tramitació derivada d’aquesta finalitat tindrà com a base de legitimació l’ interès legítim , reconegut al controlador per la normativa.
 
Aquest interès legítim es basa en la consideració de l’interès dels usuaris com a clients MUVING per oferir-los serveis a través de màrqueting directe.
D’altra banda, el tractament de les dades derivades de l’enviament de comunicacions comercials d’empreses del grup i altres societats amb les quals col·labora en mudes es basa en el consentiment, que l’usuari atorga en el moment de la inscripció en el Plataforma i podràs retirar en qualsevol moment.
 1. Perfil:el tractament de les dades derivades d’aquesta finalitat és elconsentiment,que l’usuari atorga en el moment de la inscripció en la plataforma i que podrà ser retirada en qualsevol moment.
7.-a quines destinacions es compartiran les dades de l’usuari?
Les dades personals facilitades per l’usuari a través de la plataforma podran ser comunicades a:
 • Administracions públiques,en els supòsits previstos per la llei.
 • Els jutjats i tribunals , en els supòsits previstos per la llei.
 • Bancs i entitats financeres,per al compliment de la relació contractual.
 • Les empreses del grup empresarial a les quals pertany Muving, apartir de l’interès legítim que confereix la normativa de protecció de dades, per a propòsits administratius de gestió del grup empresarial.
 • Les empreses del grup empresarial a què pertany MUVINGque pot consultar en muving.com, pertal d’enviar les comunicacions comercials de l’usuari, per mitjans electrònics i convencionals, si l’usuari ho autoritza marcant el corresponent.
8.-transferències internacionals de dades
 
S’informa a l’usuari que MUVING ha contractat els serveis de Microsoft, Google, Acumbamail, Salesforce, Apple, 1 & 1, els servidors dels quals estan allotjats als EUA, el que implica una transferència internacional de dades. Aquestes transferències internacionals de dades es regularitza a mesura que les entitats esmentades estan adherides al protocol Privacy Shield.
Així mateix, s’informa a l’usuari que les seves dades seran cedides a altres empreses del grup,ubicades fora de la Unió Europea. Aquestes transferències s’han de realitzar per les garanties oportunes, ja que hi ha clàusules contractuals normalitzades entre les parts.
9.-conservació de les dades
 
Les dades personals facilitades per l’usuari s’incorporaran a les bases de dades de la plataforma durant els següents períodes:
 
 1. Dades facilitades per a la gestió de la relació contractual amb l’usuari per la contractació de serveis MUVING: les dades facilitades per a la gestió, tramitació, formalització i seguiment dels contractes efectuats es conservaran durant la relació contracte i, un cop finalitzat el període, durant el termini de prescripció de les accions legals que puguin sorgir.
 1. Dades utilitzades per al control, la seguretat i reclamació de problemes, incidències o sol. lícits derivats de les activitats dels usuaris: les dades utilitzades per al control i gestió d’incidències derivades de les activitats dels usuaris en el marc de la prestació de serveis per MUVING es conservarà durant el temps necessari per dur a terme la seva investigació i investigació, i fins i tot després, durant el període de prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se d’ells.
 1. Dades utilitzades per respondre a les preguntes plantejades a través dels canals de contacte habilitats: les dades es conservaran durant el període necessari per donar tractament i resposta a la seva sol·licitud i, un cop finalitzada la sol·licitud, durant el període de accions legals derivades d’aquesta sol·licitud.
 1. Dades utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials: les dades seran tractades d’acord amb aquesta finalitat fins que l’usuari objecte o revoqui el seu consentiment.
 1. Dades utilitzades per realitzar enquestes de satisfacció de qualitat i usuari:es conservaran durant un període de48 mesos.
 1. Dades utilitzades per a la realització de perfils, mitjançant fonts de tercers: les dades tractades per a aquesta finalitat en cap cas es refereixin a un període superior a
 
10.-geolocalització
Algunes de les característiques de la plataforma permeten la geolocalització del dispositiu des del qual s’accedeix o s’instal·la (tauleta, smartphone, etc.) , així com el vehicle.
L’usuari podrà desactivar aquesta opció directament en el dispositiu o navegador, no obstant això, deshabilitar aquesta opció pot impedir l’ús d’algunes de les funcionalitats de la plataforma. La desactivació de la geolocalització del vehicle no serà possible.
 
11.-comunicacions comercials i promocionals
Un dels propòsits per als quals  es processa el tractament de les dades personals facilitades pels usuaris és enviar-los comunicacions comercials amb informació sobre productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies ( tercers), rellevants per als usuaris.
En el cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals de Muving,podrà sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic:DPO@muving.com, fent clic a l’enllaç que apareixerà a la part inferior de les comunicacions comercials enviades, o impossibilitant el conjunt d’opcions per a aquesta finalitat dinsde l’apartat”privadesa” de l’apartat “configuració””de la plataforma.
En cap cas, Muving serà responsable de les promocions de tercers que ofereix a l’usuari (que ell ha donat el seu consentiment) a través dels seus propis mitjans.
12.-responsabilitat de l’usuari
 
L’usuari garanteix que té més de divuit (18) anys d’edat i que les dades que presta a la Muvingsón veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l’usuari és responsable de la veracitat de totes les dades comunicades i mantindrà la informació facilitada convenientment actualitzada, de manera que respongui a la seva situació real.
Així mateix, li garantim que ha informat als tercers des dels quals vostè facilita les seves dades, si ho fa, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que vostè ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a la Muvingper a les finalitats indicades.
En qualsevol cas, l’usuari serà responsable de la informació falsa o inexacta facilitada a través de la plataforma i dels perjudicis, directes o indirectes, que causi a Muvingo a tercers.
13.-exercici de drets
Com a titular de les dades, l’usuari podrà enviar una carta a muving,a l’adreça indicada a la capçalera d’aquesta política de privacitat, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça: DPO@muving.com, adjuntant-la, adjuntant fotocòpia del DNI, en qualsevol moment i de forma gratuïta, per a l’exercici dels drets següents:
(a) dret d’accés:
Vostè té dret a tenir Muving informar-lo de si està tractant o no les seves dades personals i, en cas d’això, poder accedir a aquestes dades i rebre informació sobre les finalitats per les quals es processa, les categories de dades afectades pel tractament, el destinataris als quals s’han comunicat les seves dades personals i el temps esperat de conservació de les dades, entre altres informacions.
 1. b) dret de rectificació i supressió:
Vostè té dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal sempre que es compleixin els requisits legals d’aplicació, així com la rectificació de les dades inexactes que li concerneixen quan, entre altres motius, aquests ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser Recollit.
 1. c) limitació del tractament, revocació del consentiment i oposició total o parcial al tractament:
En determinades circumstàncies (per exemple, en el cas que el sol·licitant desafia l’exactitud de les seves dades, mentre verificava l’exactitud de les dades), podrà sol·licitar que el tractament de les seves dades personals sigui limitat, aquests que siguin únicament processats per al l’exercici o la defensa de reclamacions.
També tindrà dret a revocar el consentiment prestat i oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en cas que el tractament estigui basat en el nostre interès legítim o l’interès legítim d’un tercer (incloent el processament per al màrqueting directe i el desenvolupament del perfilat corresponent). En aquest cas, Muvingcessarà el processament, a menys que l’acreditació de motius legítims.
 1. d) portabilitat de les seves dades:
Vostè té dret a rebre les dades personals proporcionades per Muvingen un format estructurat, comú i de lectura mecànica, i per poder transmetre a un altre controlador sense que sigui impedit el controlador al qual l’hagi facilitat, en els casos legalment previstos en aquest sentit.
(e) decisions individuals automatitzades:
A més, a més dels drets anteriors, en el supòsit de decisions automatitzades, inclòs el perfilat, tindràs dret a obtenir la intervenció humana de Muvingi a expressar el teu punt de vista i desafiar la decisió.
 1. f) altres:
Així mateix, quan les dades personals siguin cedides a un tercer país o a una organització internacional, vostè té dret a ser informat de com pot accedir o obtenir una còpia de les garanties oportunes relatives a la transferència.
També pot presentar una reclamació sobre la protecció de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de protecció de dades al C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, quan l’interessat consideri que Muvingha violat els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades aplicable.
14.-mesures de seguretat
MUVING tractarà en tot moment les dades de l’usuari de manera absolutament confidencial i mantenint el deure de secret obligatori respecte d’aquests, d’acord amb el que estableix la normativa de desplegament, adoptant a aquest efecte les mesures tècniques i les organitzacions necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.
15.-canvis
MUVING es reserva el dret de revisar la seva política de privacitat en qualsevol moment que consideri oportú, en aquest cas es comunicarà a l’usuari. Per aquest motiu, consulteu aquesta declaració de privacitat de forma periòdica per llegir l’última versió de la política de privacitat muving’s.
16.-acceptació i consentiment
 
L’usuari declara haver estat informat de les condicions relatives a la protecció de dades de caràcter personal, acceptant el contingut d’aquesta política de privacitat.
 

 

Darrera actualització: 28 de juny de 2019.